Artykuły z kategorii RPO


Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa 13/11/19

  Zakończono realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Celem projektu było wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w celu zwiększenia dostę...

Czytaj więcej

Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej 27/05/19

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizowanego podobszaru II Bobowa. Planowane efekty: powstanie wielofunkcyjny plac miejski (z funkcją targowiska miejskiego) do organizowania targów wraz z imprezami ...

Czytaj więcej

Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych powstanie w Bobowej 20/03/19

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych. Całkowita wartość projektu wynosi 803 075,25 zł z czego uzyskane dofinansowanie stanowi aż 94,2...

Czytaj więcej

Spotkanie Inwestorów Strefy Aktywności Gospodarczej 14/02/19

Dzisiaj (tj. 14.02.2019r.) w Urzędzie Miejskim w Bobowej odbyło się spotkanie dotyczące zasad i funkcjonowania przedsiębiorstw w nowo utworzonej Strefie Aktywności Gospodarczej znajdującej się w miejscowości Siedliska.Spotkanie poprowadził Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej z inicjatywy którego powstała w.w. Strefa w naszej Gminie, w krótkiej prezentacji przedstawił najważniejsze informacje dotyczące powstałego obszaru Strefy AktywnościGospodarczej.Na spotkaniu obecni byli lokal...

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie dotyczące zasad i funkcjonowania przedsiębiorstw w Strefie Aktywności Gospodarczej 04/02/19

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na spotkanie dotyczące zasad i funkcjonowania przedsiębiorstw w nowo utworzonej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach w Gminie Bobowa. Spotkanie odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 11: 00 w Urzędzie Miejskim w Bobowej pokój nr 8. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego, którzy przestawią preferencyj...

Czytaj więcej

Strefa Aktywności Gospodarczej już gotowa! 07/12/18

6 grudnia 2018 r. odebrano inwestycję pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa”. Inwestycja była realizowana w trybie zaprojektuj – wybuduj i obejmowała opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi wewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem decyzji  o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi wewnętrznej  z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu. C...

Czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych prowadzących do Strefy Aktywności Gospodarczej zakończona! 06/12/18

W dniu 6 grudnia 2018 r. dokonano odbioru inwestycji w ramach projektu pn. Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa. Przedmiotem odbioru była przebudowa: drogi gminnej w Siedliskach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną Siedliska- Łonie w obrębie cmentarza na długości ok. 630 m.drogi gminnej w Bobowej – ul. Zielona na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 981 na dług...

Czytaj więcej

Trasa biegowa w Bobowej odebrana! 06/12/18

W dniu 6 grudnia 2018 r.  dokonano  odbioru  zadania pn.: Budowa trasy biegowej w Bobowej wraz z oświetleniem i małą architekturą”. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu partnerskiego realizowanego z Fundacją Sądecką pn. „Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: - trasy biegowej o...

Czytaj więcej

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe 06/09/18

W dniu 6 września 2018 r. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy -  Zdroju podpisano umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe. Umowa została zwarta pomiędzy Fundacją Sądecką – Liderem Projektu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedst...

Czytaj więcej

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej 30/08/18

Opis projektu Beneficjentem i liderem projektu jest: Gmina Moszczenica, Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica   wdrażająca projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, nr RPMP.03.05.02-12-0995/17. Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludnośc...

Czytaj więcej

Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach 22/08/18

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. Celem projektu jest poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobowa i ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko. Planowane efekty: rozbudowa istnie...

Czytaj więcej

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa 06/08/18

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Celem projektu jest ochrona środowiska poprzez zbiórkę wyrobów azbestowych i redukcję emisji zanieczyszczeń włókien azbestowych. Planowane efekty: poprawa jakości środo...

Czytaj więcej

Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa 06/08/18

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Celem projektu jest wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w celu zwiększenia dostępności przest...

Czytaj więcej

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa 20/01/18

Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa", które uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Przedmiotem projektu jest demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych z obs...

Czytaj więcej

Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, gmina Bobowa 25/08/17

Gmina Bobowa realizuje projekt „Strefa Aktywności Gospodarczej w m. Siedliska, Gmina Bobowa” dofinansowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej. Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej sektora MŚP. Planowane efekty: stworzenie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy Bobowa. Inwestycja obejmuje kompleksowe uzbrojenie działek o powierzchni 12,0251...

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność