DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp do deklaracji

Urząd Miejski w Bobowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bobowa.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony – http://www.bobowa.pl

Dane teleadresowe jednostki

Urząd Miejski w Bobowej
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
tel. 18 35 14 300, 18 35 14 034, fax 18 35 14 300 wew. 21
e-mail: um@bobowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.06.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.02.2022 r.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 14.02.2022 r. (AKTUALIZACJA 28.03.2024 r.)

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, istnieje możliwość powiększenia wielkości liter, powiększenia zwartości strony, zmiany kontrastu, powiększenia i zmiany koloru kursora myszki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Bobowej – Dariusz Oleksowicz

Adres do korespondencji: ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

Telefon: 18 35 40 300 wew. 28

E-mail: dariusz.bobowa@gmail.com

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Zawartość | Menu | Dostępność