Wiadomości

"Ogłoszenie o zdalnej Sesji Rady Miejskiej"

O G Ł O S Z E N I E W dniu  29 maja 2020 r. (piątek) o godzinie 14.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Bobowa. Podjęcie uchwał w sprawach: stwierdzenia w części nie...

... czytaj więcej   

Elektromobilność

"Konsultacje społeczne Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019-2035"

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 713) informuje się, że w dniach od 25.05.2020 r. do 16.06.2020 r. odbędą się elektroniczne konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019-2035”. Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bobowej w zakładce ELEKTROMOBILNOŚĆ W GMINIE BOBOWA link do dokumentu: Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa Uwagi i wnioski do p...

... czytaj więcej   

Elektromobilność

"Działania promocyjno – edukacyjne z zakresu elektromobilności"

ELEKTROMOBILNOŚĆ Co to oznacza ? Elektromobilność obejmuje wszystkie aspekty związane z pojazdami elektrycznymi: poczynając od ich produkcji, zakup, eksploatację, tworzenie infrastruktury ładowania, aż po aspekty prawne, gospodarcze i społeczne. Pojawiła się jako odpowiedź na pogarszający się stan środowiska, a w szczególności powietrza i hałasu komunikacyjnego. Podstawę rozwoju elektromobilności na terenie Polski stanowi: Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, przyjęty przez Radę Ministrów...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nawet do 500 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych – obszar d"

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych".  Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - obszar D. Jakie wsparcie i dla kogo? O wsparcie mogą ubiegać się

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Do 29 maja ARiMR przyjmować będzie wnioski o wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Jaka pomoc i dla kogo? Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego pro...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"„Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” – nowy projekt Województwa Małopolskiego oraz Krakowskiego Parku Technologicznego"

8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, został oficjalnie zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy. Projekt prowadzony będzie przez Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Przystąpiło do niego 85 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski. Projekt zakłada  wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsi...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"E-usługa umożliwiająca wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego"

E-usługa na Gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwazgonu

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja KRUS dla rolników"

INFORMACJA KRUS

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o zdalnej Sesji Rady Miejskiej"

W dniu  29 kwietnia 2020 r. (środa) o godzinie 13.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za 2019 rok. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Ocena stanu bezpieczeństwa...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zmiana terminu składania oświadczeń majątkowych"

Do 31 maja br. wydłużono termin składania oświadczeń majątkowych. Odpowiedni zapis znalazł się w obowiązującej od 31.03.2020 r. ustawie o przeciwdziałaniu COVID-19. Zgodnie z art. 31zza ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) -  „osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku...

... czytaj więcej   

RPO

"Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa"

Gmina Bobowa realizuje projekt pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. Celem projektu jest poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobowa i ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko. Planowane efekty projektu: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położony w Siedliskach zostanie doposażony o 17 dodatkow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nieodpłatna pomoc prawna"

Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Przypominamy, że BEZPŁATNE porady są dla osób, których nie stać na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej i złożą w tym zakresie stosowne OŚWIADCZENIE (druk dostępny w każdym punkcie). Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy - nie ma obowiązku dokumentowania dochodu. !! Obowiązuje WCZEŚNIEJS...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zawiadomienie o XVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Gorlickiego"

Zawiadomienie o XVI sesji

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  31 marca 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2020 roku, b) przyjęcia Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w projekcie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zasto...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży"

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż  nieruchomości odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu

... czytaj więcej