Wiadomości

"Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach"

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach ostrzegający przed fałszywymi wiadomościami e-mail wzywającymi do zapłaty zaległego podatku. Komunikat_Fałszywe wiadomości e-mail Komunikat_Fałszywe wiadomości e-mail

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o najbliższym terminie sesji"

W dniu  25 lipca 2019 r. (czwartek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 paź...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Godziny otwarcia parku przyrodniczo-geologicznego w Bobowej"

Burmistrz Bobowej informuje, że park przyrodniczo-geologiczny w Bobowej będzie czynny codziennie począwszy od dnia 13 lipca 2019r. (tj. sobota) w godzinach od 15:00 do 21:00. Obiekt ma służyć mieszkańcom i turystom odwiedzającym naszą gminę, w związku z powyższym proszę wszystkich zainteresowanych odwiedzaniem parku o poszanowanie powstałej infrastruktury.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Bobowa. Rozpatrzenie Raportu o stanie G...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą Św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka 326/4 – etap II"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą Św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka 326/4 – etap II. Dotację w wysokości 6 500,00 zł na realizację zadania uzyskano  w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2019. Całkowity koszt II etapu inwestycji wynosi 15 054,55 zł. Zakres prac obejmuje wymianę tynków elewacji i wnętrza kapliczki oraz malowanie, przełożenie posadzki kamiennej wewnątrz kapliczki, konserwacj...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora"

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Sędziszowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem „Konkurs – Szkoła Podstawowa w Sędziszowej, Sędziszowa 54, 38-350 Bobowa” w terminie do dnia 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 1530. Szczegółowe informacje znajdują się na ...

... czytaj więcej   

RPO

"Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej"

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizowanego podobszaru II Bobowa. Planowane efekty: powstanie wielofunkcyjny plac miejski (z funkcją targowiska miejskiego) do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi: wystawienniczymi i artystycznymi przez co nastąpi ożywie...

... czytaj więcej   

PROW

"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa"

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa”. Zadanie ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju i kształtowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Bobowa i Janko...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  31 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Bobowa. Podjęcie uchwał w sprawach: wyra...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19"

Uwaga! - Ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19 W dniach 28-30 maja 2019 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenie pk. RENEGADE/SAREX-19 w ramach, którego odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. Podczas ćwiczeń systemu alarmowania planowane jest włączane syren alarmowych jednostek OSP na terenie  Gminy Bobowa. Informujemy mieszkańców, że nadawane sygnały będą miały charakter ćwiczebny i nie będą związane z wystąpieniem zagrożenia.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"IV edycja Budżetu Obywatelskiego Małopolski"

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Warsztaty informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców Województwa Małopolskiego odbywać się będą według załączonego Harmonogramu warsztatów informacyjno – edukacyjnych. Działania podejmowane w ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski dostępne są w  Harmonogramie realizacji IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje na temat ko...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie dla zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2019. Całkowity koszt zadania wynosi 220 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 80% stanowi kwotę 176 000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupione:  - wyposażenie meblowe do Domu Kultury w Stróżnej i w B...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej"

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje, iż zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej- art. 61 i 63 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tek...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 10.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja"

W dniu 19 kwietnia 2019 r. (Piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 13:00

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!