Wiadomości

"Termin i proponowany porządek obrad najbliższej sesji"

O G Ł O S Z E N I E W dniu 23 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na tere...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!"

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Wszystkiego dowiesz się zapoznając się z ofertą Wojewódzkiego Urzędu Pracy. "Kierunek Kariera" - kliknij i dowiedź się więcej!

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina uzyskała kolejne dofinansowanie na renowację kapliczek"

Gmina Bobowa podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą Św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka 326/4” – etap I. Dotację w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2018. Całkowity koszt I etapu inwestycji wynosi 20 910,00 zł. Zakres prac obejmuje wymianę konstrukcji dachu i pokrycia z dachówki, izolację fundamentów, opaskę przy cokole kapliczki oraz remont schodów wejściowych. Planowa...

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja"

W dniu 17 czerwca 2018 r w Bobowej ekipa TVP Kraków będzie filmować uroczystości związane z obchodami 100 lecia Niepodległości Polski. Nagrane fragmenty zostaną umieszczone w programie turystycznym TVP Kraków pt. "Wypad w plener Bobowa". Udział Państwa w tym publicznym wydarzeniu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku. Ci z Państwa, którzy nie chcą być sfilmowani, proszeni są zdecydowane zasygnalizowanie swojego stanowiska w kierunku operatora kamery: słownie lub gestem. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w tej pięknej uroczysto...

... czytaj więcej   

PROW

"Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa"

Gmina Bobowa zakończyła i rozliczyła I etap operacji pn. „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa”  realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Wypłacona kwota wsparcia stanowi 1 419 269 zł. W wyniku I etapu operacji wykonano następujące zadania: Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270093K Bobowa – ul. Św. Wawrzyńca – Pułanki w miejscowości Bobowa wraz z przebudową pobocza na ciąg pieszy, Przebudowa drogi gminnej Nr 270100 K Bobowa – Stadion Sportowy w miejscowości Bobowa wraz z przebudową p...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat ws. utrzymywania porządku na terenach zielonych"

Przypominam właścicielom gruntów na terenie Gminy Bobowa o obowiązku wykaszania traw, niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach, jak również obcinania gałęzi zwisających nad drogami i przejściami. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161 z późn. zm.) oraz  z § 5 pkt 4 i 5 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 3943)...

... czytaj więcej   

POIiŚ

"Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 983 217,76 zł, z czego dofinansowanie stanowi 1 337 473,72 zł. Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie m.in. : - wzniesień geologicznych zawierających roślinność i skały charakterystyczn...

... czytaj więcej   

POIiŚ

"Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach"

W związku z rozpoczęciem przez Gminę Bobowa realizacji projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, poprzez: specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (pois.gov.p...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bobowa"

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RET.070.128.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bobowa informuje się, że od 24 maja 2018 roku będą obowiązywać nowe stawki. TABELA STAWEK

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o sesji"

O G Ł O S Z E N I E W dniu 28 maja 2018 r. ( poniedziałek) o godzinie 11:00,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Bobowa. Podjęcie uchwał ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"„Małopolski e-Senior” – bezpłatne szkolenia dla seniorów"

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie miasta i gminy  Bobowa  przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Współpraca w dziedzinie odnawialnych źródeł energii"

Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna S.A proponuje współprace w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Bobowa. Warunkiem wstępnym jest wyznaczenie odpowiednich lokalizacji farm i uzyskanie prawa do dysponowania gruntem o powierzchni od 1 do 2 hektarów. Całość przedsięwzięcia sfinansowana byłaby ze środków PGE Energia Odnawialna S.A. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panem Danielem Markowiczem, Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gorlicach, tel. 18 354 87 93, e-mal: dm@powiatgorlicki.pl

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 30 kwietnia 2018 r. ( poniedziałek) o godzinie 12:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie. Informacja o stanie kultury...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach"

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem: "Konkurs - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach". w terminie do dnia 04.05.2018r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 15:30. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Gmina Bobowa w ...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!