Wiadomości

"Gmina Bobowa realizuje zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności wsi Siedliska”"

Gmina Bobowa realizuje zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności wsi Siedliska” dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2023”. Miejscowość Siedliska jako nieliczna z całego województwa małopolskiego uzyskała nagrodę w postaci dotacji w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś” w kwocie 40 000,00 zł. Nagroda zostanie przeznaczona na zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w Siedliskach oraz zakup i montaż altany przy Domu...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Utworzenie i wyposażenie ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Bobowej"

Gmina Bobowa realizuje zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Bobowej” Po wyłonieniu wykonawcy koszt całkowity zadania wynosi 56 000,00 zł, z czego 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Odbiorcami zadania są uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobowej oraz uczniowie pozostałych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa. Pośrednią grupę odbiorców będą stanowić rodzice uczniów oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy. Ekoprac...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Utworzenie i wyposażenie ekopracowni dot. OZE w Szkole Podstawowej w Siedliskach"

Gmina Bobowa realizuje zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni dot. OZE w Szkole Podstawowej w Siedliskach” Po wyłonieniu wykonawcy koszt całkowity zadania wynosi 75 000,00 zł, z czego 67 500,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Odbiorcami zadania są uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedliskach oraz uczniowie pozostałych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa. Pośrednią grupę odbiorców będą stanowić rodzice uczniów oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy. Ekop...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 16 588,34 zł, w tym: 7 033,36 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz 9 554,98 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” na realizację zadan...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zwołania posiedzenia Komisji Założeń Planu dla projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gorlice na lata 2026-2035"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bodakach"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa"

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury– państwowego funduszu celowego”. Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 400 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa” ramach Programu Rządowego „Infrastruktura Domów Kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity szacunkowy koszt inwestycji wynosi 50...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Kompleksowy remont stanowiska kierowania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowy remont stanowiska kierowania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej” w ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2023”. Realizacja zadania będzie obejmować wymianę podłogi, remont ścian, wymianę instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami świetlnymi, montaż grzejnika i malowanie rur instalacji c.o. Całkowity szacunkowy koszt zadania stanowi 20 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2023 r.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Budowa pola szachowego wraz z utwardzeniem terenu wokół niego na działce 399/4w Bobowej"

Stowarzyszenie GRYF otrzymało dofinansowanie na  zadanie pn.: „Budowa pola szachowego wraz z utwardzeniem terenu wokół niego na działce 399/4w Bobowej”. W ramach realizacji zadania na  kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Zielonej  w Bobowej zostanie wybudowane w pełni wyposażone pole szachowe   wraz z utwardzeniem terenu wokół niego przez co nastąpi poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  na terenie Gminy Bobowa. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki z 1840 roku położonej w Siedliskach 11, działka 403, Gmina Bobowa"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki z 1840 roku położonej w Siedliskach 11, działka 403, Gmina Bobowa”. Dotację w wysokości 16 973,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2023. Całkowity koszt inwestycji wynosi 28 288,57 zł. Zakres prac obejmuje odprowadzenie wód opadowych, ukształtowanie terenu, izolację pionową ścian fundamentowych kapliczki, konserwacje ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz więźby dachow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Utworzenie i wyposażenie ekopracowni dot. OZE w Szkole Podstawowej w Siedliskach"

Gmina Bobowa jako jedyna z powiatu gorlickiego uzyskała dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł na realizację zadania  pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni dot. OZE w Szkole Podstawowej w Siedliskach” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Realizacja zadania przewidziana jest do 31.12.2023 r. Odbiorcami zadania będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedliskach oraz uczniowie pozostałych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa. Pośrednią grupą odbiorców będą rodzice uczniów oraz wszyscy zainteresowani mies...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nowe monitory interaktywne w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Bobowa"

W dniu 17 sierpnia 2023 r. odbył się odbiór monitorów interaktywnych  zakupionych w ramach zadania pn.: „Zakup monitorów interaktywnych do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa” w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1 - 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małop...

... czytaj więcej   

Interreg

"W Bobowej odbył się Festiwal Kultury Pogranicza"

W dniach 12 – 13 sierpnia 2023 roku na kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Zielonej w Bobowej odbył się Festiwal Kultury Pogranicza. O godz. 15.00 nastąpiło oficjalne otwarcie amfiteatru, ścieżek i tras rowerowych, którego dokonał Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej. Obiekty zostały poświęcone przez ks. prałata dr Mariana Chełmeckiego – proboszcza parafii pw. Wszystkich świętych w Bobowej. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP, Jadwiga Wójtowicz Radna Województwa Małopolskiego, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza,  pracownicy Urz...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 25 sierpnia 2023r. (piątek) o godzinie 10:00 odbędzie się LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bobowej.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Utworzenia Przedszkola Samorządowego w Sędziszowej; b) Określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i wymiaru tygodniowego godzi...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Modernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej"

Gmina Bobowa realizuje inwestycję pn. „Modernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej”. Przedmiotowe zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowego Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość dofinansowania wynosi: 502 000,00 zł, natomiast szacunkowy całkowity koszt inwestycji stanowi 627 500,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji pomieszczenia piwnicznego, e...

... czytaj więcej