RPO, Wiadomości

"Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych powstanie w Bobowej"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych. Całkowita wartość projektu wynosi 803 075,25 zł z czego uzyskane dofinansowanie stanowi aż 94,28 % kosztów tj. 757 117,90 zł. Przedmiotem projektu jest...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat Komisariatu Policji w Bobowej"

Informuje się, że dzielnicowy asp. Krzysztof Mirek w ramach zadania priorytetowego w swoim rejonie służbowym prowadzi zadanie prowadzące do zminimalizowania spożywania alkoholu w miejscach publicznych i demoralizacji osób nieletnich. Zadanie obejmuje rejon przyległy do budynków Szkoły Podstawowej w Siedliskach, gdzie jak wynika z uzyskanych przez Policję informacji dochodzi do gromadzenia się młodzieży, która spożywa tam alkohol, pali papierosy oraz zaśmieca wskazany obszar. Dochodzi tam również do przypadków demoralizacji osób nieletnich.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej"

W dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) na godzinę 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dla osób zainteresowanych demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych"

Burmistrz Bobowej zaprasza wszystkie osoby zainteresowane demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa w 2020 roku do zgłaszanie się do pokoju nr 21 w Urzędzie Miejskim w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniej deklaracji. Gdy będzie zainteresowanie mieszkańców tym tematem Gmina złoży  wniosek o dofinansowanie przedmiotowych prac. Przyjmowanie deklaracji trwać będzie do 28 lutego 2019 roku w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Remont pięciu sal gimnastycznych na terenie gminy"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 880 000,00 zł z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”  na realizację zadania pn. „Remont 5 sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa (Bobowa działka nr 814/2, 813/2, Wilczyska działka 673/3, Siedliska działka 458, Stróżna działka 693, Brzana działka 486)”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 257 204,00 zł.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Rozbudowano Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach"

Burmistrz Bobowej informuje mieszkańców Gminy Bobowa o rozbudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach, zlokalizowanego przy oczyszczalni ścieków, na pograniczu Bobowej i Siedlisk. Istniejący PSZOK został doposażony w kontenery na 7 dodatkowych frakcji odpadów, tj. kontenery na meble i inne odpady wielkogabarytowe, kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe, kontener na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, kontener na chemikalia, kubeł na baterie i akumulatory, pojemnik na przeterminowane leki, kontener na ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o najbliższej sesji Rady Miejskiej"

W dniu  25 stycznia 2019 r. (piątek) o godzinie 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków."

Od 21 stycznia 2019 do 04 lutego 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.       Styczniowy nabór wniosków obejmuje operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostęp...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia"

Gmina Bobowa zakończyła realizację zadania pn. „Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Domów Kultury. W ramach projektu zakupiono 2 zestawy projektorów z ekranem elektrycznym i osprzętem do Domów Kultury w Wilczyskach i Jankowej oraz 2 telewizory wraz ze sprzętem multimedialnym dla domów kultury w Wilczyskach i Siedliskach. Ponadto dla pomieszczeń poddasza Domu Kultury w Wilczyskach zakupiono rolety. Dodatkowo w ce...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"

Zakończono realizację zadania polegającą na wyposażeniu stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej w ramach programu PFRON pn.  „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędny do wykonywania zadań pracowniczych zgodnie z przydzielonym zakresem czynności. Całkowity koszt zadania wyniósł 17 820,24 zł i został w całości sfinansowany ze środków PFRON.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja w sprawie odśnieżania"

Burmistrz Bobowej informuje, że utrzymanie dróg wojewódzkich i chodników wzdłuż tych dróg na terenie Gminy Bobowa należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a - tel. (14) 621 98 43, fax. (14) 621 17 54 wew. 24, tel. kom: 572 720 300. Wszystkie interwencje mieszkańców zgłaszane do Urzędu Miejskiego są na bieżąco  przekazywane do zarządcy dróg. Przypomina się, że zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454) w myśl art. ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja ws. zwrotu podatku akcyzowego dla rolników"

Burmistrz Bobowej informuje mieszkańców gminy Bobowa, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiany polegają m.in. na: zwiększeniu limitu zużywanego oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypadającego na 1 ha użytków rolnych z 86 litrów na 100 litrów,wprowadzeniu dodatkowego limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do producenta rolnego, który zajmuje się chowem lub hodowlą bydła w wy...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszeni o terminie i proponowanym porządku obraz najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  28 grudnia 2018 r. (piątek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bobowa. Opinia Komisji ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Bobowej"

Informujemy, że  dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bobowej będzie dniem wolnym od pracy, w związku z tym Urząd Miejski będzie w tym dniu nieczynny.

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!