Wiadomości

"Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027"

DO POBRANIA: wzór karty zgłoszenia na ławnika

... czytaj więcej   

PROW

"Budowa 2 boisk do badmintona wraz z utwardzeniem terenu wokół boisk na działce 399/4 w Bobowej"

W dniu 24.05.2023 r. dokonano odbioru zadania pn.: „Budowa 2 boisk do badmintona wraz z utwardzeniem terenu wokół boisk na działce 399/4 w Bobowej”. W ramach realizacji inwestycji na działce nr 399/4 położonej w Bobowej powstały 2 boiska do badmintona wraz z terenem utwardzonym wokół boisk przez co nastąpiło poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  na terenie Gminy Bobowa. Wykonawcą zadania była firma „SZPILA”, Wojciech Szpila, Wilczyska 64, 38 – 350 Bobowa. Koszt całkowity zadania wyniósł  149 011,62 zł, dofin...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa"

Ogłoszenie o wyłożeniu Ogłoszenie o wyłożeniu Prognoza MPZP 272-4 Zmiana części tekstowej dz. 272-1 - projekt do wyłożenia

... czytaj więcej   

Projekty z Budżetu Państwa

"Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Bobowej"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 446 500,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – edycja 2022 na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Bobowej”. Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi 650 964,00 zł. Głównym celem zadania jest poprawa warunków treningowych i bytowych dla klubów sportowych, uczniów szkół uczęszczających na zajęcia wychowania fiz...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Obwieszczenie i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 452 wraz z uzasadnieniem i..."

ogłoszenie i obwieszczenie Ogłoszenie_MPZP Bobowa_LII_491_23 Obwieszczenie_MPZP Bobowa_LII_491_23

... czytaj więcej   

POIiŚ

"Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowania do realizacji projektu pn.: Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, KONKURS Nr POIiŚ.3.1/1/22 Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji

... czytaj więcej   

Wiadomości

"EWIDENCJA (WYKAZ) DRÓG PUBLICZNYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH GMINY BOBOWA"

Drogi i mosty na terenie Gminy Bobowa

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Firmy posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Bobowa"

Firmy posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Bobowa: Zakład Usługowy – Franciszek Gołyźniak Krużlowa Niżna 23, 33-325 Krużlowa Wyżna, : 601 197 519 Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane KOMBUD, ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice, : 14 65 10 215 ,,Stef-Mir” – Wywóz Nieczystości Płynnych Mirosław Grzybowski Biała Wyżna 332, 33-330 Grybów, : 605132340

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków"

Zgodnie z obowiązującym na terenie gminy Bobowa Regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalonym przez Radę Miejską w Bobowej – Uchwała Nr XVI/139/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1114 z późn. zm.) ➢ właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, ➢ właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do opr...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych"

W dniu 14.03.2023r. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/739465  zostało opublikowane postępowanie przetargowe nr ZGZG.PN.271.4.2023 "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH". - Termin składania ofert: 29-03-2023, godz. 11:00 - Termin otwarcia ofert: 29-03-2023, godz. 12:00

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, Jankowa, Siedliska, Stróżna i Wilczyska wraz z uzasad..."

Ogłoszenie_MPZP Bobowa_XLVII_429_22 Obwieszczenie_MPZP Bobowa_XLVII_429_22 obwieszczenie 429

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, Jankowa, Siedliska i Wilczyska wraz z uzasadnieniem i p..."

Ogłoszenie_MPZP Bobowa_XLVII_428_22 Obwieszczenie_MPZP Bobowa_XLVII_428_22 obwieszczenie 428

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowana w ramach Programu Rządowego Fundusz..."

W dniu dzisiejszym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/731271 zostało opublikowane postępowanie przetargowe nr ZGZG.PN.271.3.2023 "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH". - Termin składania ofert: 2023-03-10, godz. 11:00 - Termin otwarcia ofert: 2023-03-10, godz. 12:00   

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zakup monitorów interaktywnych do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa"

Gmina Bobowa realizuje zadanie pn.: „Zakup monitorów interaktywnych do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa” w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1 - 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Celem projektu jest umożliwienie szko...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego"

ogłoszenie - przewozy ogłoszenie przewozy

... czytaj więcej