NOWY BOBOWSKI PORTAL – ZAWSZE NA BIEŻĄCO, WEJDŹ I ZOBACZ

Wiadomości

"Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Bobowej zostanie zamknięta"

Od dnia 1 stycznia 2018 r. nie będzie funkcjonować świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przy ul. Grunwaldzkiej 18. Spowodowane jest to niską frekwencją, która uniemożliwia prawidłową realizację programów profilaktycznych stanowiących podstawę funkcjonowania świetlicy. Warunkiem realizacji programów jest uczestniczenie w zajęciach minimum 12 osób dziennie. Dokonana analiza obecności uczestników w zajęciach wykazała, że przeciętnie brało w nich udział 6 osób dziennie. Dlatego też świetlica nie wypełnia zadania do którego zos...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017”"

Zapraszamy do udziału w konkursie "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017" na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania s...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków"

Od 04.12.2017 r. do 18.12.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki" prowadzić będzie nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwszy nabór wniosków obejmował będzie operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych. Beneficjentami pomocy w ramach tego naboru mogą być osoby fizyczne z obszaru LSR, które należą do g...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 27 listopada 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 września 2017 r. w s...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 30 października 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwalenia prog...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"UWAGA ZNALEZIONO PSA !!!!"

Wyłapany pies w dniu 10 października 2017r. w miejscowości Brzana poszukuje właściciela. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Bobowej ul. Rynek 21 tel. 18 3514300 wew. 26

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Warsztaty dotyczące zasad funkcjonowania Klastra Energii „Biała – Ropa”"

Burmistrz Bobowej informuje, że w dniu 11 października 2017 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa odbędą się warsztaty dotyczące zasad funkcjonowania Klastra Energii „Biała - Ropa”, który tworzą następujące gminy: Gmina Bobowa, Gmina Gorlice, Gmina Łużna, Gmina Moszczenica, Gmina Ropa. Głównym celem Klastra jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w rejonie, stworzenie lokalnego systemu grzewczego opartego o miejscowy potencjał wytwórczy. Cel ten będzie realizowany poprzez budowę nowoczesnyc...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Głosuj na Bobową w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego"

Burmistrz Bobowej informuje, że rozpoczęło się głosowanie w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Z terenu Gminy Bobowa do głosowania zakwalifikowało się zadanie pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu DW 981 w m. Bobowa poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa” (koło Biedronki), KOD ZADANIA – SAD03. Głosowanie potrwa do 13 października 2017 r. Każdy mieszkaniec,  który ukończył 16 lat moż...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja Burmistrza Bobowej"

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa przystąpiła do projektu rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, realizowanego w partnerstwie gmin należących do Klastra Energii „Biała – Ropa”. Wniosek o dofinansowanie w/w projektu zostanie złożony w bieżącym roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym osoby, które złożyły deklaracje uczestnictwa w projekcie dotyczącym zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w 2016 r. proszone są o wypełnienie ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ostrzeżenie hydrologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych"

W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody na ogół w dolnej części strefy stanów wysokich. Przekroczone zostaną stany ostrzegawcze w kolejnych profilach wodowskazowych oraz stany alarmowe - w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach i zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa. Przekroczeniu ulegnie także stan alarmowy w profi...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Dofinansowanie na „Renowację mogił związanych z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego w Gminie Bobowa”"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Renowacja mogił związanych z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego w Gminie Bobowa” w ramach Programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. Całkowity koszt zadania wynosi 19 272,62 zł, a dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 10 000,00 zł. PLAKAT

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 25 września 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad (PDF)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konsultacje społeczne"

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Informacja Burmistrza Bobowej nt. konsultacji społecznych

... czytaj więcej   

RPO

"Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, gmina Bobowa"

Gmina Bobowa realizuje projekt „Strefa Aktywności Gospodarczej w m. Siedliska, Gmina Bobowa” dofinansowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej. Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej sektora MŚP. Planowane efekty: stworzenie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy Bobowa. Inwestycja obejmuje kompleksowe uzbrojenie działek o powierzchni 12,0251 ha w m. Siedliska wchodzących w infrastrukturę niezbędną do prowadzeni...

... czytaj więcej   

RPO

"Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Bobowa"

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa” dofinansowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa. Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury drogowej bezpośrednio prowadzącej do Strefy Aktywności Gospodarczej. Planowane efekty: dwa nowe odcinki dróg bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych SAG w Siedliskach i Bobowej oraz zmoderni...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!