Wiadomości

"Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia"

Gmina Bobowa zakończyła realizację zadania pn. „Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Domów Kultury. W ramach projektu zakupiono 2 zestawy projektorów z ekranem elektrycznym i osprzętem do Domów Kultury w Wilczyskach i Jankowej oraz 2 telewizory wraz ze sprzętem multimedialnym dla domów kultury w Wilczyskach i Siedliskach. Ponadto dla pomieszczeń poddasza Domu Kultury w Wilczyskach zakupiono rolety. Dodatkowo w ce...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"

Zakończono realizację zadania polegającą na wyposażeniu stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej w ramach programu PFRON pn.  „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędny do wykonywania zadań pracowniczych zgodnie z przydzielonym zakresem czynności. Całkowity koszt zadania wyniósł 17 820,24 zł i został w całości sfinansowany ze środków PFRON.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja w sprawie odśnieżania"

Burmistrz Bobowej informuje, że utrzymanie dróg wojewódzkich i chodników wzdłuż tych dróg na terenie Gminy Bobowa należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a - tel. (14) 621 98 43, fax. (14) 621 17 54 wew. 24, tel. kom: 572 720 300. Wszystkie interwencje mieszkańców zgłaszane do Urzędu Miejskiego są na bieżąco  przekazywane do zarządcy dróg. Przypomina się, że zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454) w myśl art. ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja ws. zwrotu podatku akcyzowego dla rolników"

Burmistrz Bobowej informuje mieszkańców gminy Bobowa, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiany polegają m.in. na: zwiększeniu limitu zużywanego oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypadającego na 1 ha użytków rolnych z 86 litrów na 100 litrów,wprowadzeniu dodatkowego limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do producenta rolnego, który zajmuje się chowem lub hodowlą bydła w wy...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszeni o terminie i proponowanym porządku obraz najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  28 grudnia 2018 r. (piątek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bobowa. Opinia Komisji ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Bobowej"

Informujemy, że  dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bobowej będzie dniem wolnym od pracy, w związku z tym Urząd Miejski będzie w tym dniu nieczynny.

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konsultacje społeczne budowy Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej."

W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji do roku 2023 jednym z podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej. Projekt ten planowany jest do realizacji przez Gminę Bobowa w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Realizacja inwestycji obejmować będzie budowę nowego obiektu w Gminie w postaci Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej. Przeprowadzenie rewitalizacji obszarów zdegradowanych Gminy Bobowa w ujęciu przestrzennym i społecznym wskazano w G...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Oferta pracy – Ankieter w Urzędzie Statystycznym"

O f e r t a    p r a c y Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE zatrudni ANKIETERA PRACA STAŁA NA PEŁNY ETAT (1 etat)   Miejsce pracy: praca w terenie na obszarze woj. małopolskiego w szczególności powiat gorlicki (Gorlice lub najbliższe okolice). Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych, analiza, kontrola i przygotowanie ze...

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa podpisała umowę na dofinansowanie „Ławki Niepodległości”"

Gmina Bobowa podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Całkowita wartość projektu wynosi 37 500,00 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej stanowi 18 750,00 zł  tj. 50%. Ławka Niepodległości posadowiona zostanie obok Szkoły Muzycznej w Bobowej. Będzie posiadać zarówno walory edukacyjne, jak i praktyczne. Siedząc na Ławce, każdy będzie mógł posłuchać Marszu Pierwszej Brygady i nagrań na temat najważniejszych wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o najbliższym terminie sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

O G Ł O S Z E N I E W dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Podjęcie uchwał w sprawach: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bobowej, określenia m...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o najbliższym terminie sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu wraz z porządkiem obrad

... czytaj więcej   

Wiadomości, Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   

Wiadomości, Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!