Wiadomości

"Przedłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie magazynów energii"

Burmistrz Bobowej wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej informują, że właściciele budynków jednorodzinnych, posiadających instalacje fotowoltaiczną mogą w dalszym ciągu zgłaszać się do projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii. Z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza. Zainteresowanych mieszkańców pr...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej za rok 2023. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) ...

... czytaj więcej   

Projekty z Budżetu Państwa

"Rozpoczęły się prace przy zadaniu “Remont drogi gminnej 270207 K w miejscowości Wilczyska”"

Gmina Bobowa rozpoczęła prace budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej  270207 K w km od 0+150 do km 0+690 w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” dofinansowanego ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą prac jest Firma „PAWLAK” Łukasz Pawlak z siedzibą: 33-336 Łabowa 81. Całkowity koszt zadania zgodnie z umową z Wykonawcą stanowi 204 745,73 zł, z czego dofinansowanie stanowi: 122 847,00 zł. Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 270207 K w Wilczyskach na długości 0,540 ...

... czytaj więcej   

Projekty z Budżetu Państwa

"Rozpoczęły się prace przy zadaniu “Remont drogi gminnej 270071 K w miejscowości Bobowa”"

Gmina Bobowa rozpoczęła prace budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej 270071 K na odcinku I – w km od 0+000-0+135, na odcinku II – w km od 0+417-0+469, na odcinku III - w km od 0+662-0+832 w miejscowości Bobowa, Gmina Bobowa” dofinansowanego ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "Godrom" Sp. z o.o. ul. Zakole 9 38-300 Gorlice. Całkowity koszt zadania zgodnie z umową z Wykonawcą stanowi 247 029,08 zł, z czego dofinansowanie stanowi: 148 217,00 zł. ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o I Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ankieta zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła"

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że Gmina Bobowa wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE produkujących prąd na potrzeby własne mieszkańców gminy. Do projektu mogą się zgłosić właściciele budynków jednorodzinnych posiadających instalację fotowoltaiczną (z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza). Niniejsza ankieta ma na celu określenie zainteresowania ucz...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie w sprawie zaopatrzenia mieszkańców w zbiorniki na deszczówkę"

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa zamierza przystąpić do pilotażowego programu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w zbiorniki na deszczówkę. W przypadku uzyskania dofinansowania planowany jest zakup szczelnych zbiorników retencyjnych naziemnych o pojemności 500 l lub 1000 l. Na jedną zgłoszoną nieruchomość przypadać będzie 1 zbiornik. Zainteresowani właściciele budynków proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji udziału w projekcie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w B...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Bobowej w Wielki Piątek"

W dniu 29 marca 2024 roku (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godziny 13:00.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” na realizację prac budowlano - remontowych w Świetlicy Wiejskiej w Brzanie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Stróżnej. Przyznane dofinansowanie wynosi odpowiednio: 30 000,00 zł dla zadania przewidzianego w Brzanie oraz 16 412,00 zł dla zadania w Stróżnej. Planowany termin realizacji inwestycji przypada na 2024 rok. Dzięki pozyskanym środkom, w świetlicy wiejskiej w Brzanie, wykonane zostaną konieczne prace...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Bezpłatny transport na wybory – zgłoszenia do 25 marca 2024 r."

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 7 kwietnia, Burmistrz Bobowej  informuje, że do dnia 25 marca 2024 r. mieszkańcy którzy posiadają stopień niepełnosprawności oraz Ci którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"“Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Siedliskach” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2024r."

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 175 460,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej  w Siedliskach” z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”. Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie modernizacji infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Siedliskach składającej się z boiska wielofunkcyjnego, boiska trawiastego do piłki nożnej, bieżni oraz skoku w dal. Ze względu na upływ czasu i ciąg...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zakup elementów wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Wilczyskach"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” w wysokości 29 999,00 zł na realizację zadania pn.: Zakup elementów wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Wilczyskach”. Planowany termin realizacji zadania przypada na 2024 rok. W ramach realizacji zadania świetlica wiejska w Wilczyskach zostanie doposażona w meble, sprzęt RTV/AGD oraz akcesoria kuchenne. „Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopols...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zakup kompostowników"

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. Gmina Bobowa uzyskała pomoc finansową w kwocie 33 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. Mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie będą informowani telefonicznie o terminie podpisania umów użyczenia i odbioru kompostowników.

... czytaj więcej   

Projekty z Budżetu Państwa

"Remont drogi gminnej 270207 K w miejscowości Wilczyska"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej  270207 K w km od 0+150 do km 0+690 w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 270207 K w Wilczyskach na długości 0,540 km. Realizacja zadania przewidziana jest na 2024 r. Całkowity koszt zadania wynosi 313 530,23 zł, z czego dofinansowanie stanowi: 188 118,00 zł (60 %).

... czytaj więcej   

Projekty z Budżetu Państwa

"Remont drogi gminnej  270071 K w miejscowości Bobowa"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej  270071 K na odcinku I – w km od 0+000-0+135, na odcinku II – w km od 0+417-0+469, na odcinku III - w km od 0+662-0+832 w miejscowości Bobowa, Gmina Bobowa” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 270071 K w Bobowej na długości 0,357 km. Realizacja zadania przewidziana jest na 2024 r. Całkowity koszt zadania wynosi 352 342,90 zł, z czego dofinansowanie stanowi: 211 405,00 zł (60 %).

... czytaj więcej