Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na renowację kapliczki w Siedliskach"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa – etap I. Dotację w wysokości 7 000,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2021. Całkowity koszt inwestycji wynosi 13 000,00 zł. Zakres prac obejmuje odprowadzenie wód opadowych, ukształtowanie terenu, prace profilaktyczne, konserwację kamienia i tynku/wypraw z pobiałami o...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na modernizację Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt” ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania wynosi 300 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 240 000,00 zł. Prace zostaną wykonane do końca 2021 roku i zostaną nimi objęte wszystkie Domy Kultury na terenie Gminy Bobowa. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sport...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zakup wyposażenia i informatyzację Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Zakup wyposażenia i informatyzacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania wynosi 56 250,00 zł, dofinansowanie w wysokości 45 000,00 zł. W ramach zadania do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej zostanie zakupione 20 laptopów oraz  urządzenia dostępowe. Sprzęt zostanie zakupiony do 29 października 2021r. „Dofinansowano ze środków Min...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na renowację Cmentarza z I wojny światowej w Siedliskach"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap II ” w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” Ministra Kultury, Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowity koszt zadania wynosi 71 955,00 zł,  dofinansowanie 57 210,00 zł80%. Drugi etap konserwacji i renowacji cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach zakresem obejmie: Elementy kami...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXXI Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 24 maja 2021 r. odbyła się zdalna XXXI Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr XXIV159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, b) wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Bobowa, c) zbycia działek nr 1025/9 o pow. 0.0780 ha i 1025/11 o pow. 0,0523 ha położonych w Bobowej w trybie przetargu, d) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja w sprawie wykonania oceny energetycznej budynku koniecznej do wymiany starych źródeł ciepła w ramach RPO"

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informuje że wykonanie oceny energetycznej budynku, która jest jednym z warunków wymiany starych źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przez audytorów/ankieterów działających na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) jest zawsze bezpłatne dla mieszkańców Małopolski, którzy zgłosili się i zostali zakwalifikowani do udziału w Programie w swoich Gminach. Obecnie Urząd Marszałkowski Wojew...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Bobowa. 7. Opiniowanie uchwał w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr XXIV159/12 Rady ...

... czytaj więcej   

RPO - EDUKACJA

"Uchwała Zarządu Gmin Ziemi Gorlickiej w sprawie: przyjęcia Regulaminu Realizacji Projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”"

Uchwała

... czytaj więcej   

RPO

"Nowy sprzęt komputerowy dla szkół podstawowych w Gminie Bobowa"

Do Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Bobowa został przekazany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 26 kwietnia 2021 r. odbyła się zdalna XXX Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a. Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie za 2020 rok, b. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Bobowa, c. zmian w budżecie Gminy ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Bobowa. 7. Opiniowanie uchwał w sprawach: ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o naborze wniosków na zbiórkę azbestu"

Burmistrz Bobowej ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw. gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniego wniosku, który dostępny jest także na stronie internetowej gminy. Nabór wniosków trwał będzie do 7 maja 2021 roku w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30. ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXIX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 29 marca 2021 r. odbyła się zdalna XXIX Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 1223/2, b) rozpatrzenia petycji z dnia 16 lutego 2021 r. zatytułowanej: „Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego”, c) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki działającej pod firmą: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bob...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny w Wielki Piątek"

W dniu 2 kwietnia 2021 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny.   Powyższy dzień (piątek) wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników UM w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 1 maja 2021 r. (Święto Pracy) na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.  

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacje w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"

Pismo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gorlicach oraz Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. PISMO ROZPORZĄDZENIE

... czytaj więcej