Wiadomości

"Został uruchomiony rządowy program „Czyste Powietrze”"

Burmistrz Bobowej informuje, że został uruchomiony Rządowy Program „Czyste Powietrze”. Program ten daje osobom fizycznym możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje na stronie www.wfos.krakow.pl oraz pod numerem telefonu: 12 422 94 90, 12 422 30 46. Zainteresowanych zachęca się także...

... czytaj więcej   

Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 210  tys. zł na realizację zadania pn. „Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura domów kultury. W ramach projektu przewiduje się zakup projektora wraz z ekranem elektrycznym i osprzętem do Domów  Kultury w Wilczyskach i Jankowej oraz 2 telewizorów wraz ze sprzętem DVD dla Domów Kultury w Wilczyskach i Siedliskach. Dodatkowo dla Domu Kultury w  Wilczyskach zostan...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"WAŻNE OGŁOSZENIE"

Burmistrz Bobowej informuje, że w dniu 6 września 2018 roku około godziny 15:30 w miejscowości Jankowa doszło do wycieku nieznanej substancji do potoku Stróżnianka. Substancja ta nie przedostała się do ujęcia wody na Stacji Uzdatniania Wody w Bobowej. Ujęcie wody zostało odpowiednio wcześnie zamknięte i zabezpieczone. Nie ma zagrożenia dla użytkowników korzystających z wodociągu gminnego. O sytuacji zostały powiadomione służby takie jak: -Państwowa Straż Pożarna w Gorlicach - Policja -Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Nowym Sączu. ...

... czytaj więcej   

PROW

"Tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania lokalnych tradycji poprzez przebudowę pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne w budynku OSP Bobowa"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. "Tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania lokalnych tradycji poprzez przebudowę pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne w budynku OSP Bobowa". W ramach realizacji zadania zostanie przebudowane jedno z pomieszczeń OSP Bobowa oraz zostanie zakupione nowe wyposażenie kuchenne. Realizacja inwestycji posłuży stworzeniu warunków do kultywowania...

... czytaj więcej   

PROW

"Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa poprzez konserwację i renowację zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. " Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa poprzez konserwację i renowację zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej ". W ramach realizacji zadania zostanie wykonana generalna konserwacja i renowacja zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej. Spowoduje to wzmocnienia kapitału społecznego i kulturowego poprzez ochronę i promocję dziedzi...

... czytaj więcej   

RPO

"Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej"

Opis projektu Beneficjentem i liderem projektu jest: Gmina Moszczenica, Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica   wdrażająca projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, nr RPMP.03.05.02-12-0995/17. Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz po...

... czytaj więcej   

RPO

"Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach"

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. Celem projektu jest poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobowa i ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko. Planowane efekty: rozbudowa istniejącego na terenie Gminy Bobowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komuna...

... czytaj więcej   

Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   

Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   

Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Realizacja projektu „Korona Sądecka dla młodych” trwa – zgłoś się i zdobądź doświadczenie zawodowe!"

Realizacja projektu „Korona Sądecka dla młodych” trwa – zgłoś się i zdobądź doświadczenie zawodowe! Wkrótce rozpocznie się kolejna rekrutacja do projektu. Jakie możliwości daje udział w projekcie „Korona Sądecka dla młodych”? Opracowanie Indywidualnych Planów Działania mających na celu identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe prowadzone przez cały okres udziału w projekcie. Szk...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Dofinansowanie na zakup wyposażenia do Szkole Muzycznej"

Gmina Bobowa podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 2018. Całkowity koszt zadania 87 689,00 zł, dofinansowanie 70 000,00 zł, tj. 80%. W ramach zadania zostały zakupione niezbędne instrumenty muzyczne dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.

... czytaj więcej   

POIiŚ

"Rozpoczęto prace związane z budową parku przyrodniczo – geologicznego w Bobowej"

Rozpoczęto prace związane z realizację projektu pn.  „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wykonawcą robót jest Firma Usługi Transportowe i Komunalne, Marek Szpila, Wilczyska 64, 38-350 Bobowa. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 933 137,83 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 337 473,72 zł. Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie m.in. : ...

... czytaj więcej   

RPO

"Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa"

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Celem projektu jest ochrona środowiska poprzez zbiórkę wyrobów azbestowych i redukcję emisji zanieczyszczeń włókien azbestowych. Planowane efekty: poprawa jakości środowiska naturalnego, a w szczególności na jakości powietrza, do którego p...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!