Plany zamówień

"Plan zamówień publicznych na 2021 rok"

Plan zamówień (PDF)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 22 lutego 2021 r. odbyła się zdalna XXVIII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, b) rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały dotyczącej masow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o zdalnej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie u...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS"

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać. Chcemy a...

... czytaj więcej   

RPO

"„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”"

Gmina Bobowa realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktyc...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Już od 1 kwietnia"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021"

NABÓR ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 16 LUTEGO 2021 ROKU Ogłoszenie o naborze Formularz zgłoszeniowy Klauzula informacyjna Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXVII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 25 stycznia 2021 r. odbyła się zdalna XXVII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2021rok, b) przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021rok, c) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”, d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. przystąpienia do projektu pn. „Partnersk...

... czytaj więcej   

Program Posiłek

"PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019-2023"

     PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023 Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych. W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie: Posiłku Zasiłku celowego na zakup posiłku lub ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ankieta dot. oceny potrzeb inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w perspektywie finansowej 2021-2027"

W imieniu Ministerstwa Infrastruktury  Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej prosi   mieszkańców Gminy Bobowa o wypełnienie sondażowej ankiety elektronicznej nr 3 do konsumentów dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej  pod adresem: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta. Termin na wypełnienie ankiet to 22.01.2021r.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2021rok, b) przyjęcie Gminnego programu ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych"

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dofinansowaniem do instalacji fotowoltaicznych, Burmistrz Bobowej informuje, że obecnie trwają prace nad przesunięciem oszczędności na ten cel w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W przypadku uzyskania zgody na przesunięcie środków możliwe będzie uruchomienie dodatkowej puli na dofinansowanie tego...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja ws. pracy Urzędu Miejskiego w Bobowej w Sylwestra"

W dniu 31 grudnia 2020 roku (tj. czwartek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 1400.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dotycząca popytu na grunty rolne"

W związku z wystąpieniem Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Krakowie o udzielenie informacji dotyczącej popytu na grunty rolne ze strony miejscowych rolników, Burmistrz Bobowej przedstawia poniżej ankietę. W przypadku zainteresowania nabyciem gruntów określonych w ankiecie należy przedstawić uzupełnioną tabelę drogą elektroniczną lub pocztą w terminie do dnia 08.01.2021r.  TABELA POPYTU NA GRUNTY DO POBRANIA                             ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa"

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm) informuje się, że w dniach od 22.12.2020 r. do 11.01.2021 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa”.

... czytaj więcej