Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  25 października 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020. 7. Podjęcie uchwał w sprawie : ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  27 września 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2021r. 7. Ocena załatwiania skarg i wn...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa”"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 14 186,00 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (6 266,00 zł) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7 920,00 zł) w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa”. Koszt całkowity zadania wynosi 17 108,28 zł. W ramach realizacji zadania do 19 listopada 2021 r. z terenu Gminy Bobowa zostanie...

... czytaj więcej   

Interreg

"Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kultu..."

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”. Partnerami projektu są: - Gmina Bobowa – Partner Wiodący – www.bobowa.pl - Gmina Sękowa – Partner Projektu – www.sekowa.pl - Miasto Stropkov – Partner Projektu - www.stropkov.sk - Nižná Polianka – Partner Projektu – www.niznapolianka.sk W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące zadania: ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja w sprawie stypendium na rok szkolny 2021/2022"

Od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022. Stypendium mogą otrzymać uczniowie zamieszkali na terenie gminy Bobowa. Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2021/2022 należy składać w terminie od 01.09.2021 roku do 15.09.2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej Do wniosku należy załączyć wszelkie informacje o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Do dochodów wliczają się również min. świadczenia otrzymane z pomocy społecznej oraz dochody z ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"„Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III. Dotację w wysokości 10 000,00 zł uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego – MAŁOPOLSKA PAMIĘTA 2021. Całkowity koszt III etapu inwestycji wynosi 16 670,00 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie pełnej konserwacji i renowacji elementów betonowych – murów oraz schodów przy wejściu na cmentarz. Planowane wykonanie prac ma nastąpić do 30 listopada 2021 r. Wykonawcą zadania jest firma

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Bobowej"

Dnia 30 sierpnia 2021r. (poniedziałek) o godzinę 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Bobowej na dzień Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bob...

... czytaj więcej   

RPO

"„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”"

Gmina Bobowa realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – GRANT II. Celem projektu jest wsparcie realizacji zaj...

... czytaj więcej   

door-to-door

"“Bobowa bez barier”"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  21 lipca 2021 r. (środa) o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcia Gminnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa do 2030 roku, b) uchwalenia Regul...

... czytaj więcej   

door-to-door

"“Bobowa bez barier” – Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH KARTA ZGŁOSZENIOWA OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIUM KARTA ZGŁOSZENIOWA  

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bobowa za 2020rok – debata, a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla B...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”"

Burmistrz Bobowej informuje, że ostatecznie do 28 czerwca 2021 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie: - kolektorów słonecznych, - pomp ciepła na potrzeby c.w.u, - pieców na pellet, w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Zwiększ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"ANKIETA DOTYCZĄCA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY BOBOWA W ZAKRESIE OZE"

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bobowa, Burmistrz Bobowej zaprasza Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy. W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego z tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, proszę o uzupełnienie ankiety. Przy tworzeniu klastra energii niezbędne jest przygotowanie Strategii Rozwoju K...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na renowację kapliczki w Siedliskach"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa – etap I. Dotację w wysokości 7 000,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2021. Całkowity koszt inwestycji wynosi 13 000,00 zł. Zakres prac obejmuje odprowadzenie wód opadowych, ukształtowanie terenu, prace profilaktyczne, konserwację kamienia i tynku/wypraw z pobiałami o...

... czytaj więcej