Wiadomości, Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   

Wiadomości, Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dotycząca dofinansowania do kotłów gazowych"

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa w partnerstwie z Klastrem Energii Biała - Ropa podjęła starania o pozyskanie dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na nowe kotły gazowe. Z uwagi na krótki termin naboru wniosków prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób do Urzędu Miejskiego, pokój nr 18 w terminie do dnia 19 października 2018 r. w celu wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego -  pokój  nr 18, tel. (18) 35-14-300 wew. 25. Deklaracja

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Termin najbliższej sesji Rady Miejskiej"

O G Ł O S Z E N I E W dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 13.30, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w VII kadencji 2014 – 2018. Informacja dotycz...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie: Spotkanie informacyjne w sprawie programu „Czyste powietrze”"

Burmistrz Bobowej informuje, że w dniu 3 października 2018 r. (środa) o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej „Koronka” w Bobowej (ul. Rynek 2) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Programu „Czyste powietrze”. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zg...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych"

Dnia 28 sierpnia 2018 r. Burmistrz Bobowej podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie darowizny oczyszczaczy powietrza do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Bobowa. Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Placówkami obdarowanymi oczyszczaczami pow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Został uruchomiony rządowy program „Czyste Powietrze”"

Burmistrz Bobowej informuje, że został uruchomiony Rządowy Program „Czyste Powietrze”. Program ten daje osobom fizycznym możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje na stronie www.wfos.krakow.pl oraz pod numerem telefonu: 12 422 94 90, 12 422 30 46. Zainteresowanych zachęca się także...

... czytaj więcej   

Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 210  tys. zł na realizację zadania pn. „Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura domów kultury. W ramach projektu przewiduje się zakup projektora wraz z ekranem elektrycznym i osprzętem do Domów  Kultury w Wilczyskach i Jankowej oraz 2 telewizorów wraz ze sprzętem DVD dla Domów Kultury w Wilczyskach i Siedliskach. Dodatkowo dla Domu Kultury w  Wilczyskach zostan...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"WAŻNE OGŁOSZENIE"

Burmistrz Bobowej informuje, że w dniu 6 września 2018 roku około godziny 15:30 w miejscowości Jankowa doszło do wycieku nieznanej substancji do potoku Stróżnianka. Substancja ta nie przedostała się do ujęcia wody na Stacji Uzdatniania Wody w Bobowej. Ujęcie wody zostało odpowiednio wcześnie zamknięte i zabezpieczone. Nie ma zagrożenia dla użytkowników korzystających z wodociągu gminnego. O sytuacji zostały powiadomione służby takie jak: -Państwowa Straż Pożarna w Gorlicach - Policja -Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Nowym Sączu. ...

... czytaj więcej   

PROW

"Tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania lokalnych tradycji poprzez przebudowę pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne w budynku OSP Bobowa"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. "Tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania lokalnych tradycji poprzez przebudowę pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne w budynku OSP Bobowa". W ramach realizacji zadania zostanie przebudowane jedno z pomieszczeń OSP Bobowa oraz zostanie zakupione nowe wyposażenie kuchenne. Realizacja inwestycji posłuży stworzeniu warunków do kultywowania...

... czytaj więcej   

PROW

"Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa poprzez konserwację i renowację zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. " Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa poprzez konserwację i renowację zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej ". W ramach realizacji zadania zostanie wykonana generalna konserwacja i renowacja zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej. Spowoduje to wzmocnienia kapitału społecznego i kulturowego poprzez ochronę i promocję dziedzi...

... czytaj więcej   

RPO

"Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej"

Opis projektu Beneficjentem i liderem projektu jest: Gmina Moszczenica, Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica   wdrażająca projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, nr RPMP.03.05.02-12-0995/17. Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz po...

... czytaj więcej   

RPO

"Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach"

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. Celem projektu jest poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobowa i ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko. Planowane efekty: rozbudowa istniejącego na terenie Gminy Bobowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komuna...

... czytaj więcej   

Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!