Wiadomości

"Zakup monitorów interaktywnych do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa"

Gmina Bobowa realizuje zadanie pn.: „Zakup monitorów interaktywnych do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa” w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1 - 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Celem projektu jest umożliwienie szko...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego"

ogłoszenie - przewozy ogłoszenie przewozy

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie ws. zgłaszania chęci zakupu gruntów rolnych"

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że rolnicy indywidualni mogą zgłaszać chęć zakupu gruntów rolnych w celu powiększenia swoich gospodarstw rodzinnych na terenie Gminy Bobowa. Zgłoszenia należy dokonać w pokoju nr 19 do dnia 30.01.2023 r. Zgłoszenie powinno zawierać informację dotyczącą powierzchni, rodzaju i klasy gruntu.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dotycząca modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Bobowa"

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców gminy nieprawidłowościami podczas pomiarów geodezyjnych dokonywanych na zlecenie Starosty Gorlickiego przez Przedsiębiorstwo usług geodezyjno-projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.  z Jarosławia,  Burmistrz Bobowej informuje, iż wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą powierzchni działek, zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych należy kierować do Starostwa Powiatowego  w Gorlicach. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków ma na celu uzupełnienie istniejącej bazy zgodnie ze stanem...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bobowej w dniu 23 grudnia 2022 r."

W dniu 23 grudnia 2022 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 1430.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) o godzinie 11.00, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Przyjęcie uchwał w sprawach: a) planu pracy Rady Miejskiej w Bobowej na 2023 rok. b) w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIX/342/2022 Ra...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"„Zagospodarowanie wód opadowych i rozwój zieleni przy zajezdni autobusowej w Bobowej”"

Gmina Bobowa realizuje zadanie pn. „Zagospodarowanie wód opadowych i rozwój zieleni przy zajezdni autobusowej w Bobowej”  dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Deszczówka”. Zakres projektu obejmuje utworzenie ogrodu deszczowego o powierzchni 15 m2 i głębokości  90 cm za wiatą przystankową w Bobowej. Ogród ten spowolni przepływ oraz zapewni retencję wody. Przy przystanku planuje się także wykonanie tzw. zielonej ściany, która będzie tworzona przy pomocy pnączy. Pnącza będą pięły się na metalowej ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 28 listopada 2022r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Przyjęcie uchwał w sprawach: a) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Doposażenie świetlicy w Bobowej w niezbędny sprzęt"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobowej w niezbędny sprzęt”. Koszt całkowity zadania szacuje się na poziomie 60 000,00 zł. Planowany termin realizacji zadania przypada na 2022 rok. W ramach realizacji zadania świetlica wiejska w Bobowej zlokalizowana w budynku remizy OSP w Bobowej zostanie doposażona w następujący sprzęt: szafy z drzwiami przesu...

... czytaj więcej   

Projekty z Budżetu Państwa

"„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Siedliska w Gminie Bobowa”"

Zakończono realizacje zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Siedliska w Gminie Bobowa” dofinansowanego w wysokości 600 000,00 zł w ramach naborów „Wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”. W związku z realizacją  inwestycji w Siedliskach : - powstał nowy odcinek sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1,2 km, - przyłączono do sieci kanalizacyjnej 7 budynków, - zwiększono liczbę osób korzystających z sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy o średnio 28 osób.

... czytaj więcej   

PROW

"Budowa 2 boisk do badmintona wraz z utwardzeniem terenu wokół boisk na działce 399/4 w Bobowej"

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn.: „Budowa 2 boisk do badmintona wraz z utwardzeniem terenu wokół boisk na działce 399/4 w Bobowej”. W ramach realizacji zadania na działce nr 399/4 położonej w Bobowej powstaną 2 boiska do badmintona przez co nastąpi poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  na terenie Gminy Bobowa. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” P...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Odbiór końcowy prac remontowych w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej"

W dniu 03.11.2022 r. odbył się odbiór końcowy prac w ramach zadania pn. „Remont Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej”. Przedmiotem  odbioru było: wykonanie malowania w dodatkowym pomieszczeniu lekcyjnym renowacja drzwi wejściowych wymiana drzwi do piwnicy Zadanie pn. „Remont Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” obejmowało również prace, które zostały odebrane we wrześniu bieżącego roku, a było to wykonanie: robót naprawczych i malowania ścian budynku renowacji drewnianych schodów Na realizację pr...

... czytaj więcej   

RPO

"Gmina Bobowa zakończyła realizację projektu pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa”"

Gmina Bobowa zakończyła realizację projektu pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. Celem projektu była poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobowa i ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko. Planowane efekty projektu: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położony w Siedliskach ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  31 października 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2021. Przyjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Portal Interesanta dostępny dla mieszkańców gminy Bobowa"

W trosce o podnoszenie jakości oferowanych usług w Urzędzie Miejskim w Bobowej wdrożono tzw. Portal Interesanta będący elementem projektu, realizowanego i współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś. 2. Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.1, pn. „Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach”. Wdrożony Portal Interesanta to narzędzie webowe służące w szczególności do przeglądania gminnych danych podatkowych (np. sprawdzania powierzchni swoich gruntów i budynków oraz wymiaru ...

... czytaj więcej