Artykuły z kategorii Wiadomości


Informacja w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 20/03/23

Zgodnie z obowiązującym na terenie gminy Bobowa Regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalonym przez Radę Miejską w Bobowej – Uchwała Nr XVI/139/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1114 z późn. zm.) ➢ właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, ...

Czytaj więcej

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych 16/03/23

W dniu 14.03.2023r. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/739465  zostało opublikowane postępowanie przetargowe nr ZGZG.PN.271.4.2023 "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH". - Termin składania ofert: 29-03-2023, godz. 11:00 - Termin otwarcia ofert: 29-03-2023, godz. 12:00

Czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, Jankowa, Siedliska, Stróżna i Wilczyska wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko 10/03/23

Ogłoszenie_MPZP Bobowa_XLVII_429_22 Obwieszczenie_MPZP Bobowa_XLVII_429_22 obwieszczenie 429

Czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, Jankowa, Siedliska i Wilczyska wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko 10/03/23

Ogłoszenie_MPZP Bobowa_XLVII_428_22 Obwieszczenie_MPZP Bobowa_XLVII_428_22 obwieszczenie 428

Czytaj więcej

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 24/02/23

W dniu dzisiejszym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/731271 zostało opublikowane postępowanie przetargowe nr ZGZG.PN.271.3.2023 "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH". - Termin składania ofert: 2023-03-10, godz. 11:00 - Termin otwarcia ofert: 2023-03-10, godz. 12:00   

Czytaj więcej

Zakup monitorów interaktywnych do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa 30/01/23

Gmina Bobowa realizuje zadanie pn.: „Zakup monitorów interaktywnych do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa” w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1 - 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małop...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 20/01/23

ogłoszenie - przewozy ogłoszenie przewozy

Czytaj więcej

Ogłoszenie ws. zgłaszania chęci zakupu gruntów rolnych 13/01/23

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że rolnicy indywidualni mogą zgłaszać chęć zakupu gruntów rolnych w celu powiększenia swoich gospodarstw rodzinnych na terenie Gminy Bobowa. Zgłoszenia należy dokonać w pokoju nr 19 do dnia 30.01.2023 r. Zgłoszenie powinno zawierać informację dotyczącą powierzchni, rodzaju i klasy gruntu.

Czytaj więcej

Informacja dotycząca modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Bobowa 11/01/23

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców gminy nieprawidłowościami podczas pomiarów geodezyjnych dokonywanych na zlecenie Starosty Gorlickiego przez Przedsiębiorstwo usług geodezyjno-projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.  z Jarosławia,  Burmistrz Bobowej informuje, iż wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą powierzchni działek, zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych należy kierować do Starostwa Powiatowego  w Gorlicach. Modernizacja ewidencji grunt...

Czytaj więcej

Informacja o godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bobowej w dniu 23 grudnia 2022 r. 23/12/22

W dniu 23 grudnia 2022 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 1430.

Czytaj więcej

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 23/12/22

W dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) o godzinie 11.00, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Przyjęcie uchwał w sprawach: a) planu pracy Rady Miejskiej w Bobowej na 2...

Czytaj więcej

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa 14/12/22

Tekst SUiKZP Gminy Bobowa Tekst POŚ Gmina Bobowa Rysunek Uwarunkowania Gmina Bobowa Rysunek POŚ Gmina Bobowa Rysunek Kierunki Gmina Bobowa Oświadczenie autora prognozy  

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu – stanowiące mienie komunalne Gminy Bobowa 12/12/22

wykaz

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – stanowiące mienie komunalne Gminy Bobowa 12/12/22

wykaz

Czytaj więcej

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 06/12/22

AKTUALIZACJA  Z uwagi na ograniczoną ilością miejsc podczas dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa o godz. 12:15, wynikającą z trwania w tym samym czasie Jarmarku Świątecznego, serdecznie zachęcamy do przyjścia na godz. 13:30. Jednocześnie Urząd Miejski informuje, że dyskusja publiczna niezmiennie rozpocznie się od godz. 12:15. OBW_SUiKZP_Bobowa_II_wylozenie ogłoszenie ...

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność