Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej 27/05/19

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizowanego podobszaru II Bobowa.

Planowane efekty: powstanie wielofunkcyjny plac miejski (z funkcją targowiska miejskiego) do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi: wystawienniczymi i artystycznymi przez co nastąpi ożywienie społeczne i gospodarcze zdegradowanych terenów pokolejowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 474 287,45 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 2 194 607,68 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 426 494,95 zł, co stanowi 65% kosztów kwalifikowalnych zadania.


k.z.