Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa 06/08/18

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

Celem projektu jest ochrona środowiska poprzez zbiórkę wyrobów azbestowych i redukcję emisji zanieczyszczeń włókien azbestowych.

Planowane efekty: poprawa jakości środowiska naturalnego, a w szczególności na jakości powietrza, do którego przedostają się silnie trujące włókna azbestowe.

Całkowity wartość projektu wynosi 51 337,80 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 43 637,13 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania.


k.z.