Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach 22/08/18

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.

Celem projektu jest poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobowa i ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko.

Planowane efekty: rozbudowa istniejącego na terenie Gminy Bobowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o 7 dodatkowych frakcji odpadów: kontenery na meble i inne odpady wielkogabarytowe, kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe, kontener na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, kontener na chemikalia, kubeł na baterie i akumulatory, pojemnik na przeterminowane leki, kontener na opony.

Całkowita wartość projektu wynosi 39 580,01 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 32 178,85 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 27 351,99 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.


k.z.