„Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej” 09/03/20

Opis projektu

Nazwa projektu: 

Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej”.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 5: Ochrona Środowiska

Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent projektu:    Gmina Moszczenica

  1. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica

Cele projektu:

Projekt ma na celu poprawę warunków sanitarnych i ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji włókien azbestowych do powietrza.

Cele w ramach projektu pn. “Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej” będą:

  1. oczyszczenie terenu Gmin: Bobowa, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie z azbestu poprzez usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  2. eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na człowieka,
  3. likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2032 roku.

Wyniki projektu:

W wyniku realizacji projektu przyczyni się do:

– zwiększenia komfortu życia społeczeństwa, poprzez zapewnienie mieszkańcom możliwości życia w zdrowym środowisku i oddychania czystym powietrzem,

– wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gmin , co może wpłynąć również na ich rozwój ekonomiczny,

– ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy,

– spadek zanieczyszczeń do środowiska naturalnego,

– zmniejszenie liczby zachorowań, będących bezpośrednim wpływem wyrobów azbestowych.

Nr Projektu: RPMP.05.02.02-12-0100/19

Koszty całkowite: 317 598,17 zł
Dofinansowanie: 269 958,42 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu: 2 marca 2020 r.

Zakończenie realizacji projektu: 30 września 2023 r.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność