Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych powstanie w Bobowej 20/03/19

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 803 075,25 zł z czego uzyskane dofinansowanie stanowi aż 94,28 % kosztów tj. 757 117,90 zł.

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych na terenie Gminy Bobowa.

Realizacja projektu ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień uczniów
z kompetencji kluczowych przedmiotowych takich jak: język angielski, nauki matematyczno-techniczne, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne i kompetencje społeczne. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych według programów zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych przekazanych przez realizatora projektu koordynacyjnego, dla uczniów klas V-VIII ze Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Bobowa, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w w/ w obszarach.

W ramach realizacji projektu zaplanowano organizację 3 edycji zajęć, odpowiednio w latach: 2019/2020 – I edycja, 2020/2021- II edycja oraz 2021/2022- III edycja.

Siedzibą i realizatorem Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych będzie Szkoła Podstawowa
im. S. Staszica w Bobowej.

Planowane rezultaty projektu to:

– wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalne rozwiązania programowe i organizacyjne dla kształtowania kompetencji kluczowych, rozwoju uzdolnień,

– wprowadzenie systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów
z kompetencji kluczowych,

– podniesienie kompetencji kluczowych uczniów,

– zwiększenie motywacji i inspiracji u uczniów do pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji przedmiotowych,

– podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia ucznia zdolnego w szczególności z zakresu kompetencji kluczowych


k.z.