Artykuły z kategorii Przetargi


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna” 02/11/22

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ zał. nr 1.1 do SWZ - Przedmiar robót zał. 1.2 - Projekt budowlany - do pobrania tutaj zał. nr 1.3 do SWZ - STWiORB zał. nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenia o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczenia zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie ubiegających się wspólnie zał. nr 5 do SWZ - Wykaz wykonanych robót zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 8 do SW...

Czytaj więcej

Informacja o ogłoszeniu przetargu pt. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobowa” 24/11/21

Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/540692 Specyfikacja Warunków Zamówienia

Czytaj więcej

Dostawa pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych – w ramach zadania p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach” 09/12/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ef1f1571-6d88-4faa-b539-90f2eec43ab2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ: Odpowiedź z dnia 11.12.2020  

Czytaj więcej

“Bobowa – dostawa i montaż prasy ślimakowej – dodatkowe zadanie” 04/12/20

Zapytanie_ofertowe_Bobowa_prasa ślimakowa - zad. dodatkowe ZAŁĄCZNIKI_1-5_Zapytanie_ofertowe_Bobowa_prasa_ślimakowa - zad. dodatkowe Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 6 Przedmiar - wykonanie robót towarzyszących – wpięcie prasy – załącznik nr 7 Przedmiar - wykonanie robót towarzyszących – utwardzenie terenu – załącznik nr 8 Przedmiar - dostawa prasy do odwadniania osadu – załącznik nr 9

Czytaj więcej

Zakup i dostawa fabrycznie nowych 50 laptopów wraz z zestawem słuchawkowym w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + w Gminie Bobowa” 17/11/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cdc21c75-d119-40bc-ac4c-c5ab1e5a511a Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą dotyczący postępowania pn. “Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 12/11/20

wniosek o przedłużenie związania z ofertą

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 04/11/20

Numer sprawy RIiGK.271.12.2020. Zamawiający informuje że ogłoszenie o niniejszym zamówieniu SIWZ i inne dokumenty dotyczące postępowania są opublikowane i dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/387984

Czytaj więcej

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach – Gmina Bobowa 13/10/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a81cc70b-a2c6-4beb-85da-0fdd1540067d Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ Sprostowanie treści SIWZ (15.10.2020 r.) SPROSTOWANIE Odpowiedź na pytanie (16.10.2020 r.) ODPOWIEDŹ Korekta załącznika nr 6 - wzór oferty (16.10.2020 r.) KOREKTA

Czytaj więcej

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach – Gmina Bobowa 02/10/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e4527d2e-cb58-4c40-be1f-4a8c3f85445f Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ (09.10.2020)

Czytaj więcej

“Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” 27/08/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=73ed095d-8892-460b-a79c-5b35a1902630 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: SIWZ

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 13/08/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4230bb39-2d60-4166-9810-2fe72844d16e Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

„Remont dróg dojazdowych do pól Brzana – Piekło – Jankowa /dół/ w miejscowości Brzana i Jankowa – Rzeki – Semla w miejscowości Jankowa na terenie Gminy Bobowa.” 15/07/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=226dde1a-d9a6-4f8a-8d19-5f9d27dce84a Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ: Odpowiedź z dnia 24.07.2020 oraz załącznik nr 1 do odpowiedzi Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji jest następujący:  https://youtu.be/lK3ufxDbXc4

Czytaj więcej

„Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska-Sędziszowa-Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 01/06/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9a5d9108-cfff-46f0-8a22-ae702870f4d5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ   Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji będzie udostępniony na dzień przed otwarciem ofert. Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa pod adresem:

Czytaj więcej

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Siedliska gm. Bobowa działka nr 818/2. Wymiana systemu napowietrzania 26/05/20

Zapytanie ofertowe   Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji będzie udostępniony na dzień przed otwarciem ofert. Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa pod adresem: https://youtu.be/SzfPp4ieVic      

Czytaj więcej

Dostawa autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa 10/04/20

Przetarg nieograniczony: Dostawa autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa, nr sprawy: RIiGK 271.2.2020. Zamawiający informuje, że Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej "Platforma Zakupowa" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/333781 Jest to strona, na której Zamawiający będzie zamieszczał w trakcie postępowania wszystkie wymagane do zamieszczenia na stronie internetowej do...

Czytaj więcej