Artykuły z kategorii Wyniki przetargów


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki domkowej z 1920 r. z figurą Matki Bożej z Lourdes, położonej w Stróżnej, działka 530/2, Gmina Bobowa 07/08/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania pn: „Remont dróg dojazdowych do pól Brzana – Piekło – Jankowa /dół/ w miejscowości Brzana i Jankowa – Rzeki – Semla w miejscowości Jankowa na terenie Gminy Bobowa.” 31/07/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska – Sędziszowa – Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615-1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 29/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa oraz Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa 25/06/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 25/06/20

Unieważnienie

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska-Sędziszowa -Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 22/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w umundurowanie służące przygotowaniu młodych druhów do udziału w zawodach sportowo – pożarniczych oraz halowych zawodach MDP” 19/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie p.n. „Rewitalizacja i rozwój zieleni na terenie Miasta Bobowa” 18/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa” 15/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania pn: Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Siedliska gm. Bobowa działka nr 818/2 Wymiana systemu napowietrzania. 12/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa oraz przebudowę przepustu drogowego pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa 10/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2021-2030 09/06/20

Ogłoszenie o wyborze oferty - strategia

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 09/06/20

Unieważnienie

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych terenu województwa małopolskiego dotkniętym skutkami powodzi 04/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8.06.2020

Czytaj więcej

Zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła w Gminie Bobowa” 29/05/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej