Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 13/08/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4230bb39-2d60-4166-9810-2fe72844d16e

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ


k.z.