Zakup i dostawa fabrycznie nowych 50 laptopów wraz z zestawem słuchawkowym w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + w Gminie Bobowa” 17/11/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cdc21c75-d119-40bc-ac4c-c5ab1e5a511a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ


k.z.