Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach – Gmina Bobowa 02/10/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e4527d2e-cb58-4c40-be1f-4a8c3f85445f

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ (09.10.2020)


k.z.