Dostawa autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa 10/04/20

Przetarg nieograniczony: Dostawa autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa, nr sprawy: RIiGK 271.2.2020.
Zamawiający informuje, że Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej „Platforma Zakupowa” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/333781
Jest to strona, na której Zamawiający będzie zamieszczał w trakcie postępowania wszystkie wymagane do zamieszczenia na stronie internetowej dokumenty.

k.z.