Dostawa pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych – w ramach zadania p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach” 09/12/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ef1f1571-6d88-4faa-b539-90f2eec43ab2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

Odpowiedź z dnia 11.12.2020

 


k.z.