„Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” 27/08/20

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=73ed095d-8892-460b-a79c-5b35a1902630

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

SIWZ


k.z.