Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach – Gmina Bobowa 13/10/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a81cc70b-a2c6-4beb-85da-0fdd1540067d

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

Sprostowanie treści SIWZ (15.10.2020 r.)

SPROSTOWANIE

Odpowiedź na pytanie (16.10.2020 r.)

ODPOWIEDŹ

Korekta załącznika nr 6 – wzór oferty (16.10.2020 r.)

KOREKTA


k.z.