Bezpłatny transport na wybory – zgłoszenia do 25 marca 2024 r. 22/03/24

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 7 kwietnia, Burmistrz Bobowej  informuje, że do dnia 25 marca 2024 r. mieszkańcy którzy posiadają stopień niepełnosprawności oraz Ci którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego.

W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Formularz  zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu:
– ustnie pod numerem telefonu  18  351 43 00,
– pisemnie na adres: Urząd Miejski w Bobowej ul. Rynek 21    38-350 Bobowa,
– lub w formie elektronicznej na adres: sekretarz@bobowa.pl lub  skrzynkę
EPUAP:  /0253viigub/

Burmistrz Bobowej
       Wacław Ligęza


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność