Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 13/06/24

W dniu 18 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa Emilowi Czechowi,

b) zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa,

c) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobowa i jej jednostkom organizacyjnym,

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat,

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Bobowa,

f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Sędziszowa,

g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczyska,

h) udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981 w miejscowości Bobowa”,

i) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2024,

j) zmiany uchwały Nr LXIII/563/23 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

k) rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Krok


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność