Artykuły z kategorii RPO


Gmina Bobowa zakończyła realizację projektu pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa” 27/10/22

Gmina Bobowa zakończyła realizację projektu pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. Celem projektu była poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobowa i ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko. Planowane efekty projektu:...

Czytaj więcej

Gmina Bobowa realizuje zadanie w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 18/10/22

Gmina Bobowa realizuje zadanie w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktyczn...

Czytaj więcej

Warsztaty z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej w obszarze dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów 27/09/22

W dniu 26 września 2022 r. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Bobowa, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bobowej oraz licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Bobowej wraz z nauczycielami wzięli udział w warsztatach z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej w obszarze dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów. Warsztaty odbyły się  w godzinach od 8.30 – 13.00 na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ...

Czytaj więcej

Projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, nr RPMP.05.03.02-12-0995/17 01/08/22

Beneficjentem i liderem projektu jest: Gmina Moszczenica, Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica Który realizuje projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, nr RPMP.05.03.02-12-0995/17. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 5: Ochrona Środowiska Działanie 5.3: Ochrona ...

Czytaj więcej

Gminny Konkurs Ekologiczny pn.: Zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarka odpadami 17/03/22

W dniu 16 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny pn.: Zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarka odpadami. Organizatorami konkursu byli Burmistrz Bobowej, Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach oraz szkoły podstawowe z terenu Gminy Bobowa. Głównymi celami zorganizowanego konkursu było: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz trwałych nawyków przyczyniający...

Czytaj więcej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii 28/02/22

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii Nr projektu: RPMP.04.04.03-12-0279/17 Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2017-12-21              Okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2022-04-30 Beneficjent: Związek Gmin Ziemi Gorlickiej (gminy: Biecz, Bobowa, Gmina G...

Czytaj więcej

Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową 28/01/22

Gmina Bobowa realizuje projekt pn.: „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Bobowa, powstrzymanie degradacji obszarów znajdujących się w gorszym położeniu oraz przywrócenie miejscom wskazanym przez lokalną społecz...

Czytaj więcej

Projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” – współfinansowany w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 04/01/22

Projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” – współfinansowany w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.   Szanowni Mieszkańcy,                Gminy Członkowskie Klastra Energii „Biała-Ropa”, którego Liderem jest Gmina Moszczenica realizują projekt mając...

Czytaj więcej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii 01/12/21

    Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii  Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0275/17  Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2017-12-21               Okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2021-06-30  Be...

Czytaj więcej

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 29/07/21

Gmina Bobowa realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – P...

Czytaj więcej

Nowy sprzęt komputerowy dla szkół podstawowych w Gminie Bobowa 28/04/21

Do Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Bobowa został przekazany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. gr...

Czytaj więcej

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 11/02/21

Gmina Bobowa realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – P...

Czytaj więcej

Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 15/09/20

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 4 Oś  Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczno...

Czytaj więcej

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa 31/03/20

Gmina Bobowa realizuje projekt pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. Celem projektu jest poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobowa i ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko. Planowane efekty projektu: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpad...

Czytaj więcej

„Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej” 09/03/20

Opis projektu Nazwa projektu:  Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej”. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 5: Ochrona Środowiska Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego...

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność