Artykuły z kategorii RPO


Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej 30/08/18

Opis projektu Beneficjentem i liderem projektu jest: Gmina Moszczenica, Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica   wdrażająca projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, nr RPMP.03.05.02-12-0995/17. Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludnośc...

Czytaj więcej

Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach 22/08/18

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. Celem projektu jest poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobowa i ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko. Planowane efekty: rozbudowa istnie...

Czytaj więcej

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa 06/08/18

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Celem projektu jest ochrona środowiska poprzez zbiórkę wyrobów azbestowych i redukcję emisji zanieczyszczeń włókien azbestowych. Planowane efekty: poprawa jakości środo...

Czytaj więcej

Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa 06/08/18

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Celem projektu jest wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w celu zwiększenia dostępności przest...

Czytaj więcej

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa 20/01/18

Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa", które uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Przedmiotem projektu jest demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych z obs...

Czytaj więcej

Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, gmina Bobowa 25/08/17

Gmina Bobowa realizuje projekt „Strefa Aktywności Gospodarczej w m. Siedliska, Gmina Bobowa” dofinansowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej. Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej sektora MŚP. Planowane efekty: stworzenie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy Bobowa. Inwestycja obejmuje kompleksowe uzbrojenie działek o powierzchni 12,0251...

Czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Bobowa 25/08/17

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa” dofinansowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa. Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury drogowej bezpośrednio prowadzącej do Strefy Aktywności Gospodarczej. Planowane efekty: dwa nowe odcinki dróg bezpośrednio prowadzących do pr...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!