Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 15/09/20

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 4 Oś  Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię co wpłynie na ochronę środowiska przyrodniczego Gminy Bobowa, ochronę zdrowia mieszkańców, wzrost jakości życia i wzrost świadomości ekologicznej. Realizacja projektu ma również na celu spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie Województwa Małopolskiego oraz zwiększeni udziału odnawialnych źródeł energii.

Planowane efekty projektu:

– zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej,

– zmniejszenie kosztów utrzymania, w tym energii elektrycznej,

-zwiększenie wydajności źródła ciepła,

– termomodernizacja stropów i ściany zewnętrznej,

– wymiana okien w części budynku,

– wymiana drzwi do kotłowni,

– modernizacja oświetlenia,

– redukcja emisji szkodliwych gazów,

– zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej o 1 instalację PV.

Całkowita wartość projektu wynosi  1 539 379,14 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 1 530 823,55 zł.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 918 494,08 zł, co stanowi 60 % kosztów kwalifikowalnych zadania.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność