Nowy sprzęt komputerowy dla szkół podstawowych w Gminie Bobowa 28/04/21

Do Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Bobowa został przekazany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.

Każda ze szkól otrzymała laptopy oraz nowe oprogramowania do istniejących już komputerów. W sumie rozdysponowano 16 laptopów i 106 Pakietów Microsoft Office.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Bobowa poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Całkowita wartość zadania wyniosła 76 198,50 zł, dofinansowanie w wysokości 74 538,00 zł.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność