Warsztaty z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej w obszarze dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów 27/09/22

W dniu 26 września 2022 r. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Bobowa, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bobowej oraz licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Bobowej wraz z nauczycielami wzięli udział w warsztatach z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej w obszarze dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów.

Warsztaty odbyły się  w godzinach od 8.30 – 13.00 na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedliskach PSZOK w Siedliskach. Prowadzone były przez Pana Macieja Szpilę – przedstawiciela firmy, która zajmuje się zbiórką odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobowa. W czasie warsztatów zostały omówione kwestie jednolitego systemu segregacji odpadów komunalnych, zasady prawidłowej segregacji poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. Dzieci i młodzież uczyły się i rozpoznawały na konkretnych przykładach, które odpady są dobrze posegregowane, a które źle. Każde dziecko miało możliwość do obejrzenia kontenerów znajdujących się na PSZOK-u i zapoznania się jakie odpady się tam przyjmuje. Podczas warsztatów zostały także przedstawione korzyści
z segregacji w wymiarze środowiskowym i ekonomicznym.

Dodatkową atrakcją dla uczestników warsztatów była możliwość przejazdu ze szkoły na PSZOK i z powrozem autobusem elektrycznym, który także wpływa na ochronę środowiska w naszej Gminie.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność