Gmina Bobowa zakończyła realizację projektu pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa” 27/10/22

Gmina Bobowa zakończyła realizację projektu pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.

Celem projektu była poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobowa i ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko.

Planowane efekty projektu:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położony w Siedliskach został  doposażony o 17 dodatkowych kontenerów na odpady, a także w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. W ramach realizacji zadania do istniejącego PSZOK – u został zakupiony ciągnik, ładowacz hydrauliczny, wózek paleciak, rębak do drewna, garaż blaszak dostosowany do potrzeb pracowników z zapleczem sanitarnym, waga magazynowa platformowa. Powstała także nowa frakcja odpadów – odzież używana stanowiąca odpad komunalny. W sumie PSZOK będzie gromadził 13 frakcji odpadów komunalnych.

W ramach PSZOK utworzono także punkt przyjmowania rzeczy używanych, niestanowiących odpadów, celem umożliwienia ich ponownego użycia przez innych mieszkańców. Zachęcamy do oddawania ubrań, które nie są już nam potrzebne.

PSZOK czynny jest w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 – 14.00.

Osoba do kontaktu: Pan Jerzy Wszołek, tel. 533-590-128.

Całkowita wartość projektu wynosi 366 420,00 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 297 902,44 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 253 217,05 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

 


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność