Gminny Konkurs Ekologiczny pn.: Zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarka odpadami 17/03/22

W dniu 16 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny pn.: Zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarka odpadami.

Organizatorami konkursu byli Burmistrz Bobowej, Oddział Ligi Ochrony Przyrody
w Gorlicach oraz szkoły podstawowe z terenu Gminy Bobowa.

Głównymi celami zorganizowanego konkursu było:

  1. kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego,
  2. podnoszenie świadomości i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży w jaki sposób zapobiegać powstawaniu odpadów,
  3. zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz segregacji,
  4. kształtowanie wiedzy o niebezpiecznych odpadach,
  5. dostrzeganie zależności pomiędzy zdrowiem człowieka, a stanem czystości środowiska.

Pytania konkursowe opracowane zostały przez Komisję Konkursową, powołaną przez Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach.

W konkursie udział wzięło 35 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Bobowa. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i pamiątkowe gadżety, a finaliści wartościowe nagrody ufundowane przez Burmistrza Bobowej.

Konkurs został zrealizowany w ramach działań promocyjnych w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność