Projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, nr RPMP.05.03.02-12-0995/17 01/08/22

Beneficjentem i liderem projektu jest:

Gmina Moszczenica,

Samorządowa 4,

38-321 Moszczenica

Który realizuje projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, nr RPMP.05.03.02-12-0995/17.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 5: Ochrona Środowiska

Działanie 5.3: Ochrona zasobów wodnych

Poddziałanie 5.3.2: Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz zabezpieczenia zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin partnerskich z Moszczenicy, Bobowej, Lipinek, Ropy, Sękowej, Uścia Gorlickiego oraz osoby czasowo przebywające w wyżej wymienionych sześciu aglomeracjach.

Koszty całkowite: 35 591 410,06 PLN

Koszty kwalifikowalne: 26 614 381,30 PLN

Dofinansowanie: 18 121 732,23 PLN

Rozpoczęcie fazy inwestycyjnej: 25 lipca 2018r.

Zakończenie realizacji projektu:  31 sierpnia 2022 r.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność