Gmina Bobowa realizuje zadanie w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 18/10/22

Gmina Bobowa realizuje zadanie w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w Szkole Modelowej w Bobowej poprzez zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu umożliwienia transformacji cyfrowej tej szkoły i wprowadzenia do niej elementów nauczania metodą STEAM (połączeniem wiedzy z różnych obszarów nauczania).

Efektem zadania będzie wyposażenie Szkoły Podstawowej w Bobowej jako Szkoły Modelowej w:

– 10 laptopów,

– 1 urządzenie ekranowe typu smartfon,

– 1urządzenie audio – video typu gimball, statyw, lampa z blendą – zestaw,

– 1 odtwarzacz multimedialny z oprzyrządowaniem – telewizor Smart TV ze stelażem,

– urządzenia do realizacji zajęć edukacyjnych w rzeczywistości wirtualnej/ rozszerzonej wraz z oprogramowaniem edukacyjnym – okulary VR 2 szt. z oprzyrządowaniem – zestaw,

– 4 szt. powerbanków,

– ubezpieczenie zakupionego sprzętu,

– licencje i subskrypcje oprogramowania,

– pomoce dydaktyczne tj. router, 4 zestawy do nauki podstaw programowania, mechatroniki, 3 zestawy do nauki kodowania, laboratorium edukacyjne STEAM (w tym dostęp do platform/serwisów)

Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 90 000,00 zł, całkowite szacunkowe wydatki kwalifikowalne wynoszą 90 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 90 000,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność