„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 11/02/21

Gmina Bobowa realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Bobowa poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Planowane efekty projektu:

Efektem zadania będzie wyposażenie 6 szkół z terenu Gminy Bobowa w sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 16 laptopów oraz 106 oprogramowań.

Całkowita wartość projektu wynosi 74 538,00 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 74 538,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 74 538,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.

 


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność