Artykuły z kategorii Wiadomości


Informacja nt. najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 19/06/18

Ogłoszenie o sesji (PDF)    

Czytaj więcej

Informacja 15/06/18

W dniu 17 czerwca 2018 r w Bobowej ekipa TVP Kraków będzie filmować uroczystości związane z obchodami 100 lecia Niepodległości Polski. Nagrane fragmenty zostaną umieszczone w programie turystycznym TVP Kraków pt. "Wypad w plener Bobowa". Udział Państwa w tym publicznym wydarzeniu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku. Ci z Państwa, którzy nie chcą być sfilmowani, proszeni są zdecydowane zasygnalizowanie swojego stanowiska w kierunku operatora kamery: słownie lub gestem. Wszy...

Czytaj więcej

Komunikat ws. utrzymywania porządku na terenach zielonych 06/06/18

Przypominam właścicielom gruntów na terenie Gminy Bobowa o obowiązku wykaszania traw, niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach, jak również obcinania gałęzi zwisających nad drogami i przejściami. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161 z późn. zm.) oraz  z § 5 pkt 4 i 5 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Bobowej z d...

Czytaj więcej

Informacja o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bobowa 28/05/18

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RET.070.128.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bobowa informuje się, że od 24 maja 2018 roku będą obowiązywać nowe stawki. TABELA STAWEK

Czytaj więcej

Ogłoszenie o sesji 25/05/18

O G Ł O S Z E N I E W dniu 28 maja 2018 r. ( poniedziałek) o godzinie 11:00,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Zapoznanie się z oceną zasob...

Czytaj więcej

„Małopolski e-Senior” – bezpłatne szkolenia dla seniorów 26/04/18

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie miasta i gminy  Bobowa  przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z kompu...

Czytaj więcej

Współpraca w dziedzinie odnawialnych źródeł energii 25/04/18

Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna S.A proponuje współprace w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Bobowa. Warunkiem wstępnym jest wyznaczenie odpowiednich lokalizacji farm i uzyskanie prawa do dysponowania gruntem o powierzchni od 1 do 2 hektarów. Całość przedsięwzięcia sfinansowana byłaby ze środków PGE Energia Odnawialna S.A. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panem Danielem Markowiczem, Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gorlicach, tel...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 24/04/18

W dniu 30 kwietnia 2018 r. ( poniedziałek) o godzinie 12:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publiczne...

Czytaj więcej

Konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach 17/04/18

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem: "Konkurs - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach". w terminie do dnia 04.05.2018r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 15:30...

Czytaj więcej

Informacja 17/04/18

Zgodnie z art. 269, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  (Dz.U. z  2017r., poz.1566 i 2180 ) od dnia 1 stycznia 2018 r. właściciele nieruchomości lub władający nieruchomością zobowiązani są do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych  z gruntem na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2. Dotyczy to wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości

Czytaj więcej

III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 11/04/18

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Warsztaty informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców Województwa Małopolskiego odbywać się będą według załączonego Harmonogramu warsztatów informacyjno – edukacyjnych. Działania podejmowane w ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski dostępne są w  Harmonogramie realizacji III edycji Budżetu Obywatelskiego W...

Czytaj więcej

Zmiana godziny pracy Urzędu Miejskiego w Wielki Piątek 29/03/18

W dniu 30 marca 2018 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 14:00.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 20/03/18

W dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promo...

Czytaj więcej

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach 14/03/18

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem: „Konkurs - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach" w terminie do dnia 30.03.2018r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 15:30. Szczegółowe info...

Czytaj więcej

Nowe obiekty sportowe w Bobowej 12/03/18

Przy ul. Sportowej w Bobowej planowane jest wybudowanie obiektów małej architektury – plac zabaw i siłownia plenerowa, strefa relaksu, czyli powstanie Otwarta Strefa Aktywności. Zlecone zostało również  wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do stadionu, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. W przyszłości teren ten będzie objęty monitoringiem. Ponieważ coraz więcej osób korzysta z bieżni stadionu, do Urzędu Miejskiego przekazana została informacja, że nawierzchnia n...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!