Artykuły z kategorii Wiadomości


Komunikat Komisariatu Policji w Bobowej 20/03/19

Informuje się, że dzielnicowy asp. Krzysztof Mirek w ramach zadania priorytetowego w swoim rejonie służbowym prowadzi zadanie prowadzące do zminimalizowania spożywania alkoholu w miejscach publicznych i demoralizacji osób nieletnich. Zadanie obejmuje rejon przyległy do budynków Szkoły Podstawowej w Siedliskach, gdzie jak wynika z uzyskanych przez Policję informacji dochodzi do gromadzenia się młodzieży, która spożywa tam alkohol, pali papierosy oraz zaśmieca wskazany obszar. Dochodzi tam równi...

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej 20/02/19

W dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) na godzinę 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

Informacja dla osób zainteresowanych demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych 15/02/19

Burmistrz Bobowej zaprasza wszystkie osoby zainteresowane demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa w 2020 roku do zgłaszanie się do pokoju nr 21 w Urzędzie Miejskim w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniej deklaracji. Gdy będzie zainteresowanie mieszkańców tym tematem Gmina złoży  wniosek o dofinansowanie przedmiotowych prac. Przyjmowanie deklaracji trwać będzie do 28 lutego 2019 roku w godzinach pracy urzę...

Czytaj więcej

Remont pięciu sal gimnastycznych na terenie gminy 13/02/19

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 880 000,00 zł z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”  na realizację zadania pn. „Remont 5 sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa (Bobowa działka nr 814/2, 813/2, Wilczyska działka 673/3, Siedliska działka 458, Stróżna działka 693, Brzana działka 486)”

Czytaj więcej

Rozbudowano Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach 07/02/19

Burmistrz Bobowej informuje mieszkańców Gminy Bobowa o rozbudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach, zlokalizowanego przy oczyszczalni ścieków, na pograniczu Bobowej i Siedlisk. Istniejący PSZOK został doposażony w kontenery na 7 dodatkowych frakcji odpadów, tj. kontenery na meble i inne odpady wielkogabarytowe, kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe, kontener na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, kontener na chemikalia, kube...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o najbliższej sesji Rady Miejskiej 24/01/19

W dniu  25 stycznia 2019 r. (piątek) o godzinie 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków. 22/01/19

Od 21 stycznia 2019 do 04 lutego 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.       Styczniowy nabór wniosków obejmuje operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej ora...

Czytaj więcej

Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia 17/01/19

Gmina Bobowa zakończyła realizację zadania pn. „Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Domów Kultury. W ramach projektu zakupiono 2 zestawy projektorów z ekranem elektrycznym i osprzętem do Domów Kultury w Wilczyskach i Jankowej oraz 2 telewizory wraz ze sprzętem multimedialnym dla domów kultury w Wilczyskach i Siedliskach. Ponadto dla pomies...

Czytaj więcej

STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej 17/01/19

Zakończono realizację zadania polegającą na wyposażeniu stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej w ramach programu PFRON pn.  „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędny do wykonywania zadań pracowniczych zgodnie z przydzielonym zakresem czynności. Całkowity koszt zadania wyniósł 17 820,24 zł i zo...

Czytaj więcej

Informacja w sprawie odśnieżania 09/01/19

Burmistrz Bobowej informuje, że utrzymanie dróg wojewódzkich i chodników wzdłuż tych dróg na terenie Gminy Bobowa należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a - tel. (14) 621 98 43, fax. (14) 621 17 54 wew. 24, tel. kom: 572 720 300. Wszystkie interwencje mieszkańców zgłaszane do Urzędu Miejskiego są na bieżąco  przekazywane do zarządcy dróg. Przypomina się, że zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzy...

Czytaj więcej

Informacja ws. zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 04/01/19

Burmistrz Bobowej informuje mieszkańców gminy Bobowa, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiany polegają m.in. na: zwiększeniu limitu zużywanego oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypadającego na 1 ha użytków rolnych z 86 litrów na 100 litrów,wprowadzeniu dodatkowego limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu...

Czytaj więcej

Ogłoszeni o terminie i proponowanym porządku obraz najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/12/18

W dniu  28 grudnia 2018 r. (piątek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2019 rok ...

Czytaj więcej

Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Bobowej 20/12/18

Informujemy, że  dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bobowej będzie dniem wolnym od pracy, w związku z tym Urząd Miejski będzie w tym dniu nieczynny.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza 19/12/18

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne budowy Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej. 12/12/18

W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji do roku 2023 jednym z podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej. Projekt ten planowany jest do realizacji przez Gminę Bobowa w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Realizacja inwestycji obejmować będzie budowę nowego obiektu w Gminie w postaci Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej. Przeprowadzenie rewitalizacji obszarów zde...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!