Zaproszenie do składania ofert na usługi audytu w Gminie Bobowa w 2020 r. 10/12/19

W związku z obowiązkiem prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa wynikającym z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Burmistrz Bobowej  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa w 2020 r.

Warunki udziału w postępowaniu i dodatkowe informacje zawarte są w zaproszeniu dołączonym do niniejszego pisma. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu, którego wzór dołączony jest do niniejszego pisma, wraz z wymaganymi załącznikami, na adres Urzędu Miejskiego w Bobowej do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 13:00

Osobą do kontaktów w sprawie wyboru wykonawcy jest Danuta Żarnowska – Skarbnik Gminy Bobowa (tel. 18 3514300 w. 35)

Zaproszenie do składania oferty

Formularz oferty

Klauzula informacyjna

Wzór umowy

 

 


k.z.