Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa 22/07/20

Szanowni Państwo,

Gmina Bobowa przystąpiła do Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa został przyjęty do realizacji uchwałą nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zaktualizowana zostanie także baza emisji szkodliwych substancji, w tym dwutlenku węgla.

W ramach zadania realizowana jest także Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i palia gazowe dla Gminy Bobowa.

Mieszkańcy Gminy Bobowa proszeni są o wypełnienie ankiety dotyczącej sposobu ogrzewania budynku i źródeł ciepła.

Poniżej zamieszczony został link do strony z ankietą:

https://forms.gle/LEzcUpH3wP17Rpgp8

Zainteresowane podmioty zlokalizowane na terenie Gminy Bobowa (instytucje, przedsiębiorcy, parafie itd.), zamierzające realizować inwestycje z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, powinny zgłosić planowane przedsięwzięcia.

Inwestycjami związanymi z gospodarką niskoemisyjną są przedsięwzięcia wpływające na efektywność energetyczną, służące zmniejszeniu strat energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, tj. działania m.in. w zakresie:

  • modernizacji energetycznej budynków (termomodernizacja – ocieplenie obiektu, wymianę pokrycia dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne),
  • budowy, rozbudowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, itp.),

Poniżej zamieszczony został link do strony z możliwością zgłaszania projektu:

https://forms.gle/atBbjJe7bN23U83C8

Celem ujęcia zadań podczas obecnej aktualizacji Wnioskodawcy zobowiązani są dokonać zgłoszenia poprzez załączony formularz do dnia 29 lipca 2020 roku.


k.z.