Artykuły z kategorii Wyniki przetargów


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 12/10/20

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” 25/09/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa”- zapytanie II 25/09/20

informacja o unieważnieniu postępowania - wiata II

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Bobowej” 22/09/20

ogłoszenie o wyborze oferty

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 17/09/20

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowania „Przebudowy odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 17/09/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 14/09/20

Unieważnienie

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 07/09/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie „Dokumentacji projektowej przebudowy pompowni ścieków P4 zlokalizowanej na działce nr 374 w m. Bobowa” 04/09/20

informacja z wyboru oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki domkowej z 1920 r. z figurą Matki Bożej z Lourdes, położonej w Stróżnej, działka 530/2, Gmina Bobowa 07/08/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania pn: „Remont dróg dojazdowych do pól Brzana – Piekło – Jankowa /dół/ w miejscowości Brzana i Jankowa – Rzeki – Semla w miejscowości Jankowa na terenie Gminy Bobowa.” 31/07/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska – Sędziszowa – Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615-1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 29/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa oraz Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa 25/06/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 25/06/20

Unieważnienie

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska-Sędziszowa -Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 22/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej