Zakup monitorów interaktywnych do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa 30/01/23

Gmina Bobowa realizuje zadanie pn.: „Zakup monitorów interaktywnych do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa” w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 1 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania poprzez wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Bobowa i wyposażenie tych szkół
w narzędzia do nauki zdalnej w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Efektem zadania będzie wyposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa w 8 monitorów interaktywnych.

Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 75 000,00 zł, całkowite szacunkowe wydatki kwalifikowalne wynoszą 75 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 75 000,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność