Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 23/03/22

W dniu  28 marca  2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za 2021 rok.

7. Informacja na temat działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za 2021r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) odwołania Skarbnika Gminy Bobowa,

b) powołania Skarbnika Gminy Bobowa,

c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2022 roku,

d) przekazania według właściwości petycji z dnia 03.03.2022 r. w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza,

e) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,

f) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2022-2027 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

g) przyjęcia aktualizacji” Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa na lata 2021-2032″,

h) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,

i) zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

j) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę numer V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa w całości w odniesieniu do Statutu Sołectwa Berdechów, stanowiącego załącznik numer 1 do uchwały, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

k) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę numer V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa w całości w odniesieniu do Statutu Sołectwa Bobowa, stanowiącego załącznik numer 2 do uchwały, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

l) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę numer V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa w całości w odniesieniu do Statutu Sołectwa Brzana, stanowiącego załącznik numer 3 do uchwały, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,

m) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę numer V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa w całości w odniesieniu do Statutu Sołectwa Jankowa, stanowiącego załącznik numer 4 do uchwały, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,

n) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę numer V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa w całości w odniesieniu do Statutu Sołectwa Sędziszowa, stanowiącego załącznik numer 5 do uchwały, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,

o) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę numer V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa w całości w odniesieniu do Statutu Sołectwa Siedliska, stanowiącego załącznik numer 6 do uchwały, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,

p) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę numer V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa w całości w odniesieniu do Statutu Sołectwa Stróżna, stanowiącego załącznik numer 7 do uchwały, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,

q) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę numer V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa w całości w odniesieniu do Statutu Sołectwa Wilczyska, stanowiącego załącznik numer 8 do uchwały, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,

r) wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej do realizacji zadań z zakresu świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność