Zakup laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Bobowa 02/03/22

Gmina Bobowa realizuje projekt pn.: „Zakup laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Bobowa” w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”  – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 20202.

Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu a przez to wyeliminowanie ograniczeń powstałych na wskutek rozwoju pandemii COVID-19, z których największym jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich i deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co bardzo niekorzystnie wpływa na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Program stawia sobie za cel eliminację tych problemów.

Planowane efekty projektu:

Efektem projektu będzie zapewnienie dla 42 uczniów zamieszkujących tereny popegeerowskie Gminy Bobowa sprzętu komputerowego (laptopów) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających naukę zdalną wraz z ubezpieczeniem zakupionego sprzętu komputerowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 158 000,00 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 145 400,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 145 400,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność