Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” 15/09/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”.

Partnerami projektu są:

– Gmina Bobowa – Partner Wiodący – www.bobowa.pl

– Gmina Sękowa – Partner Projektu – www.sekowa.pl

– Miasto Stropkov – Partner Projektu – www.stropkov.sk

– Nižná Polianka – Partner Projektu – www.niznapolianka.sk

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące zadania:

  1. Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturalnego – amfiteatr, ścieżka rowerowa w Bobowej oraz wyznaczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie gminy Bobowa.

Gmina Bobowa w ramach zadania wykona kompleksowo amfiteatr wraz z widownią oraz zapleczem amfiteatru,  całość ścieżki rowerowej na terenie kompleksu oraz wyznaczy i oznakuje nowe trasy rowerowe w ciągach dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bobowa wraz z posadowieniem 6 tablic informacyjnych o przebiegach tras.

  1. Rewitalizacja parku w Niżnej Poliance wraz z budową makiety kościoła, rewitalizacją przestrzeni publicznej i parkingiem.

Nižná Polianka wykona rewitalizację zaniedbanego i niespełniającego swej pierwotnej funkcji parku. Zaplanowana jest odbudowa ogrodzenia parku w konstrukcji drewnianej krytej gontem drewnianym na podkładach betonowych o łącznej długości 87 m. W parku wykonane będą nowe nawierzchnie betonowe i brukowe a także ławki rekreacyjne. Łączna długość ciągów komunikacyjnych wyniesie 291,8 m. Całkowita powierzchnia zrewitalizowanego parku wyniesie 470 m2. Centralnym elementem parku będzie wykonana makieta drewnianego zabytkowego kościoła. Wraz z rewitalizacją parku zrewitalizowana będzie przylegająca przestrzeń publiczna wokół urzędu miejskiego Niżnej Polianki. Zdemontowane zostanie stare zdewastowane ogrodzenie, stare obrzeże chodnikowe, wykonane zostanie nowe ogrodzenie oraz strefa wypoczynku w postaci elementów małej architektury. Centralnym elementem przestrzeni będzie drewniana altana. Ponadto wykonany będzie parking oraz dojścia – ścieżki komunikacyjne dla pieszych wraz z włączeniami do istniejącego układu komunikacyjnego ze skrzyżowaniem z drogą publiczną.

  1. Promocja i utrwalanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Beskidu Niskiego po obu stronach granicy.

1) Organizacja Festiwalu Kultury Pogranicza (Bobowa i Stropkov).

2) Przygotowanie i wydanie mapy A5 związanej z realizacją projektu (Bobowa).

3) Przygotowanie gazety polsko-słowackiej, która powstanie w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej (dystrybucja na terenie wszystkich gmin partnerskich), wydawnictwa na temat historii obszaru pogranicza (Bobowa).

4) Stworzenie strony internetowej dla projektu (wszyscy partnerzy).

5) Organizacja warsztatów “Jak dzieci widzą pogranicze – warsztaty integracyjne” (Sękowa).

6) Przygotowanie systemu audio przewodnika oraz aplikację mobilną – audiobook wraz z opracowaniem treści o Kościele p.w. Św. Jakuba i Filipa w Sękowej i Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach (języki: angielski, polski, słowacki, niemiecki, rosyjski). Audiobook zostanie zainstalowany na stronie www.magurskakraina.pl i będzie publicznie dostępny (Sękowa).

7) Wydanie publikacji książkowej na temat historii obszaru pogranicza (Stropkov).

8) Zorganizowanie konferencji na rozpoczęcie i zakończenie projektu (Bobowa, Stropkov).

  1. Utworzenie parku przyrodniczo-edukacyjnego w Siarach oraz budowa ścieżki rowerowej łączącej obiekty UNESCO w Sękowej i Owczarach.

Gmina Sękowa w ramach projektu wykona budowę parku rekreacji obejmującą część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary oraz budowę trasy rowerowej łączącej obiekty UNESCO na terenie Gminy Sękowa tj. Kościół pw. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach.

  1. Rewitalizacja Parku Jubileuszowego w Stropkovie.

Miasto Stropkov w ramach projektu wykona całkowitą rewitalizację park w tym: odnowienie infrastruktury, przebudowa ciągów komunikacyjnych, nowe oświetlenie parkowe oraz elementy małej architektury. Na 2 tablicach informacyjnych w parku zostaną zainstalowane historyczne zdjęcia tego miejsca, z których wiele powstało w momencie jego powstania.

Głównym celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej ochrony, wzmocnienie i rozwój głównego potencjału obszaru pogranicza, jakie stanowi dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Bobowej, Niżnej Polianki, Sękowej i Stropkova w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu efektywnego i zintegrowanego wykorzystania tych zasobów, co służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu w zakresie usług czasu wolnego.

Celem szczegółowym jest efektywniejsze wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Oczekiwane rezultaty projektu:

– poprawa jakości infrastruktury obiektów turystycznych (rewitalizacja parków tematycznych w Niżnej Poliance, Siarach (gm. Sękowa) i Stropkovie) w ramach szlaku turystyczno-kulturowego parków tematycznych,

– rozbudowa i oznakowanie turystycznych tras rowerowych turystyki kulturowo-przyrodniczej, rekreacyjnej i edukacyjnej,

– powstanie wspólnej strony internetowej, wydanie publikacji tematycznych, oznakowanie w parkach kierujące do atrakcji turystycznych partnerów,

– wzrost zainteresowania ofertą turystyczną obszaru pogranicza przez turystów i odwiedzających,

– poprawa sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców poprzez stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego – usług i handlu związanych z lokalną tradycją i historią regionów oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów pogranicza – dziedzictwa kulturowego i naturalnego,

– wzrost integracji społeczności lokalnej i międzynarodowej

Projekt realizowany w okresie od 01.05.2021 r. do 31.10.2023 r.

Ostateczna wartość projektu wyniosła 2 234 509,42 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 899 332,90 EUR, w tym 453 629,96 EUR dla gminy Bobowa, 1 127 105,26 EUR dla gminy Sękowa, 124 756,95 EUR dla Niżnej Polianki oraz 193 840,73 EUR dla Miasta Stopkov.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność