Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód potoku „Bez Nazwy” w km 0+260 (prawobrzeżnego dopływu rzeki Biała w km 60+000), istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym na działce nr 778/7, obr 0001 M. Bobowa, pochodzących z nawierzchni utwardzonej parkingu zlokalizowanego przy ul. Stawowej, na działce nr 791 w m. Bobowa 22/03/21

Zawiadomienie


k.z.