Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: opracowanie „Dokumentacji projektowej budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Stróżna, gmina Bobowa” 15/02/21

Informacja z otwarcia ofert


k.z.