Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 21/10/20

Informacja z otwarcia ofert


k.z.