Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Bobowej” 22/09/20

ogłoszenie o wyborze oferty


k.z.