Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy pompowni ścieków P4 zlokalizowanej na działce nr 374 w m. Bobowa” 31/08/20

Informacja z otwarcia ofert


k.z.