Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 28/08/20

Informacja z otwarcia ofert


k.z.