Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 21/01/20

 

W dniu  27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
  5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

-zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2020 rok,

-przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok,

-uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”,

-rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada 2019r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,

-rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,

-zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa,

-niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 rok,

-ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bobowa, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Bobowa,

-określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobowa, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa,

-określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, a także ustalenia kwoty zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji


k.z.