Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 12/06/19

W dniu  17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Bobowa.
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bobowa za 2018 rok – debata,
 • podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Bobowej.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi:
 • przedstawienie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i rocznych sprawozdań finansowych- dyskusja,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2018 rok,
 • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bobowej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobowej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bobowej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bobowa za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2018 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bobowej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych,
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej,
 • udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Bobowa oraz w miejscowości Wilczyska,
 • zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019,
 • zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!