Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/05/19

W dniu  31 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Bobowa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bobowa jako partnera do projektu pn. „Przystanek Kultura” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020,
 • przystąpienie do realizacji projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”,
 • nabycia działek nr 1112, nr 1113 położonych w Bobowej z przeznaczeniem pod parking przy cmentarzu komunalnym w Bobowej,
 • przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bobowa na lata 2019 – 2021,
 • zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2019 rok Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r.,
 • zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!