Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt w Bobowej w ramach Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 24/07/18

Treść ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d1ef0b4-35d3-41ba-993d-468edad49207

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ


k.z.