Ogłoszenie o sesji 25/05/18

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 maja 2018 r. ( poniedziałek) o godzinie 11:00,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Zapytania i wnioski sołtysów.

 7. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Bobowa.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) wyrażenia zgody na przystąpienie do Konkursu zamkniętego nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu pn. „Modernizacja parku w miejscowości Jankowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II- Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego,

  b) zmiany klasy technicznej drogi gminnej nr 270228K Siedliska – Sędziszowa – starodroże drogi wojewódzkiej nr 981,

  c) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

  d) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej,

  e) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018 oraz zmiany w uchwale Budżetowej na 2018 rok Nr XLI/347/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r.

  f) zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

 9.  Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.

 10. Wolne wnioski.

 11. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!