Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 20/03/18

W dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Zapytania i wnioski sołtysów.

 7. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. podziału Gminy Bobowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

  2. utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
   w Gminie Bobowa,

  3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2018 roku,

  4. nieodpłatnego nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę gminną „Sędziszowa – Ligęza ’’,

  5. nieodpłatnego nabycia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne „Berdechów Dolny ( wzdłuż rzeki Biała )’’, „ Berdechów – Zamczysko’’,

  6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działki Nr 570/1, 544/4, 544/3, 544/2, 544/1, 545, 547 w Jankowej,

  7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działek Nr 640/2 i Nr 641/6,

  8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 284 w mieście Bobowa,

  9. przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Bobowa na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

  10. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,

  11. zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!