Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 20/12/17

W dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Interpelacje radnych.
6. Zapytania i wnioski sołtysów.
7. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bobowa:
a) Opinia Komisji Budżetu i Finansów,
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
d) Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Bobowa na 2018 r.
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok,
b) Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnych do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bobowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych,
c) Wydatków budżetu Gminy Bobowa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r.,
d) Trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny
i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Bobowa, trybu kontroli prawdziwości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania,
e) Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,
f) Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

1. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.
2. Wolne wnioski.
3. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!